• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Adobe SystemsРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ФОНД „СОЛИДАРНОСТ" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Община Балчик изпълнява проект "Отстраняване на последиците от наводнението на територията на Община Балчик, предизвикано от проливните дъждове в периода 19-23 юни 2014 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност" по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. Стойност на проекта е 14 968,00 лева със срок на изпълнение - 3 месеца.

Настоящият проект е свързан с финансиране на изпълнени дейности по прочистване на коритото на р. Краневска в рамките на с. Кранево от наноси, дървета и разкъртени и натрошени стоманобетонни елементи от облицовката на речното легло в следствие на проливните дъждове в периода 19-20 юни 2014 г. Разходите по спешното почистване са покрити със собствени средства на Община Балчик, делегирани на кметство Кранево.

С получената безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност" на Европейския съюз ще се изпълнят други дейности, свързани с преодоляване на последиците от бедствието на 19 - 20 юни 2014 г. Те включват възстановяване на отнесено улично  осветление, нарушена улична настилка от проливните дъждове, укрепване и възстановяване на компрометираните стръмни участъци по главния път към вилна зона "Поляните".     


"Този документ е създаден в рамките на проект „Отстраняване на последиците от наводнението на територията на Община Балчик, предизвикано от проливните дъждове в периода 19-23 юни 2014", който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган."