• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.24а , ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози (посл.изм. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г.), общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

Към момента, определените от Общински съвет гр.Балчик цени са както следва:

Минимален размер: дневна тарифа 0.80лв., нощна тарифа 1.10лв.

Максимален размер: дневна тарифа 1.30лв., нощна тарифа 1.70лв.


Във връзка с гореизложеното и предстоящата ежегодна актуализация, до 01.02.2016г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно минималния и максималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.


 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик