• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Препис-извлечение!ПРОТОКОЛ

№ 3

от Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич"

проведено на 16 ноември 2015 г., 10:00 часа,

бизнес зала на Община град Добрич


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на председател на сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич", съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

Общото събрание прие следното


РЕШЕНИЕ 3 - 1:

Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" избира г-н Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич за председател на регионалното сдружение.

Срокът, за който г-н Йорданов ще бъде председател на регионалното сдружение, съвпада с мандата му на кмет.

Гласували: 9 „за", 0 „против", 0 „въздържали се"


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Информация по изпълнение на проект DIR 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич".

С кратка прожекция на филм присъстващите бяха запознати с обектите на регионалната система и с нейното функциониране.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за подписване на допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ, във връзка с удължаване на срокове за изпълнение на дейностите, по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич".

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 3 - 3:

1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич", дава съгласие за подписване на Допълнително споразумение № 6 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С011 по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", съгласно Приложение № 1.

2. Допълнителното споразумение да се подпише от кмета на община град Добрич, за което кметовете на общините от регион Добрич го упълномощават. Пълномощните, нотариално заверени следва да бъдат предоставени в Община град Добрич в срок до 20.11.2015 г. , заедно с копие на решението на ОИК за избор на кмет.

Гласували: 9 „за", 0 „против", 0 „въздържали се"


         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

                        (п)

Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич


Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(п)

Радостина Колева, ст. експерт АО