• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед №1840/11.11.2015г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти както следва:

1.1. Имот с идентификатор 66250.31.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 2200 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4412/25.03.2015год., на цена не по-ниска от 3894,00 лева /три хиляди осемстотин деветдесет и четири  лева/, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

 1.2. Имот с идентификатор 66250.31.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 520 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4413/25.03.2015год., на цена не по-ниска от 900,00 лева /деветстотин  лева/, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

 1.3. Имот с идентификатор 66250.31.205 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 515 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4414/25.03.2015год., на цена не по-ниска от 891,00 лева /осемстотин деветдесет и един  лева/, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

 1.4. Имот с идентификатор 66250.31.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 521 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4415/25.03.2015год., на цена не по-ниска от 901,00 лева /деветстотин и един  лева/, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

1.5. Имот с идентификатор 66250.31.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сенокос, одобрени със Заповед №300-5-97/06.11.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: лозе, с площ от 573 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4416/25.03.2015год., на цена не по-ниска от 991,00 лева /деветстотин деветдесет и един  лева/, за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.

     Търгът ще се проведе на 02.12.2015 год. / сряда / от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" № 6.                   

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 16.11.2015 г. до 14 часа на 30.11.2015 г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, или по банков път в срок до 15.00 часа на 30.11.2015г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 30.11.2015г. на информационня център на община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 23.11.2015год. до 27.11.2015год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ