• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 16.10.2015 г.

З А П О В Е Д

№ 1723

Балчик, 15.10.2015 г.


На основание чл. 44,ал.1,т.4 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове, и Национален референдум на 25.10.2015 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

ЗАБРАНЯВАМ продажбата и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на Община Балчик от 05.00 часа до 24.00 часа на 25.10.2015 г.

ЗАДЪЛЖАВАМ лицата по гражданско състояние да уведомят лицата по т.1 лицата, желаещи да сключат граждански брак.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на общината и Началника на РУП-Балчик и РУП-Албена.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване.


МИТКО ПЕТРОВ

Кмет на Община Балчик