• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Уважаеми съграждани,

Уважаеми представители на неправителствения сектор,

Уважаеми представители на бизнеса,


Община Балчик има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята за създаване на Местна инициативна група и подготовка и реализация на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общините Балчик и Генерал Тошево, НПО сектора и бизнеса и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР  2014-2020 г.

Срещата ще се проведе на 20.08.2015г от 10.30ч, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов" № 5, сградата на общината, залата на 3-тия етаж, при следния дневен ред:

1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие"

2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията и възможностите на ВОМР за подпомагане на развитието  на местната икономика.

3. Излъчване на представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., относно създаване на МИГ.

Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства  и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.

Общинска администрация Балчик