• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР на територията на община Балчик и община Генерал Тошево.           

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР

И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЩИНА БАЛЧИК,

           

Общинска администрация - Балчик  Ви кани на подготвителна среща за създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО по Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР.

Срещата ще се проведе в 10,00 часа на 26.07.2015 год. в сградата на Община Балчик - Заседателна зала на Общински съвет Балчик.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР и прилагането му в България, както и реда и условията за разработване и подаване на подготвителен проект по Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на местно партньорство, което да стартира прилагане на подход Водено от общността местно развитие на територията на общините Балчик и Генерал Тошево.

Новосъздаденото местно партньорство ще включва публични, бизнес и граждански организации, които работят на определената територия, ще обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, ще засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.

Местното партньорства ще прилага подхода „Водено от общността местно развитие/Лидер" с цел:

-насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; опазване на околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;

-фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;

-насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

-повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности;

-подобряване на качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.

Създаването на сътрудничества в селските райони има ключова роля за устойчивото развитие на регионите.

В тази връзка, Община Балчик Ви кани за участие в Подготвителна среща за създаване на местно партньорство и се надява на активното участие на всички заинтересовани страни!