• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

                                                                                                                

            На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., Решение № 863 по Протокол № 53/25.06.12015 г. и Заповед № 917/21.07.2015 г. на Кмета на Община Балчик.                                                                

    1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

          Помещение, представляващо стоматологичен кабинет и прилежащи ½ манипулационна и ½ коридор, с обща площ 25 м2, находящи се в Здравна служба с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад. карта на с. Оброчище - публична общинска собственост, актувана с АОС 434/2015 г.

        2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, съгласно описаното предназначение.

2.1. Начална годишна наемна цена :

-  в размер на 96,90 на лв. /деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

2. 2. Срок на договора : 5 (пет) години.

            2.3. Условия за допускане до участие в конкурса :

            2.3.1 Кандидатите да нямат задължения към Община Балчик

            2.3.2 Да са завършили висше образование по дентална медицина

            2.3.3.Да са регистрирани по смисъла на Търговският закон.

         Наемателят, спечелил конкурса и сключили договор за наем се задължава да ползва наетия имот за медицински кабинет, като не променя предназначението му. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно първична извън болнична медицинска помощ по дентална медицина.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.07.2015 г. до 15.00 ч. на 14.08.2015 г. на касата на Инф. център на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения е 14.08.2015 г. до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21-септември" № 6, а за заплащане депозит на касата на ОбА - Балчик до 15.30 ч. или по банков път на същата дата.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 0579/7 - 10 - 54 Веселина Маринова