• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     

        На основание чл. 68 от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г. и Решение № 876 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г., Заповед № 918/22.07.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

     Терен до бивша "Автошкола" на ул. "Д - р Желязко Бончев" в ж.к. "Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад. карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ от 15 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 245,70 лв. /двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години от датата на сключване на договора.

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност.

      След сключване договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, съгласно ЗУТ.

      Търгът ще се проведе на 17.08.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.07.2015 г. до15.00 ч. на 14.08.2015 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 14.08.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

      За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова