• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и съгласно Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Заповед № 777/24.06.2015 г. на кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост :

Пункт за изваряване на ракия с площ 40.00 м2 - частна общинска собственост,  актуван с АОС 156/14.10.1998 г., намиращ се в ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа, при начална годишна наемна цена в размер на 307,20 лв. /триста и седем лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

2.Срок на договора - 5 /пет/ години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон, както и да нямат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност.

Търгът ще се проведе на 20.07.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 02.07.2015 г. до15.00 ч. на 17.07.2015 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 17.07.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.  Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова