• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


О Б Щ И    У С Л О В И Я

Н А   В Е Л О - Б А Л Ч И К


1.     НАЕМАТЕЛЯТ наема велосипед от станция, разположена на територията на Община Балчик от 8:00 до 20:00 часа от Понеделник до Неделя.

1.1.  Наемането на велосипед се извършва само с карта, съгласно упътването,  поставено на управляващата конзола.

1.2.  Получаването на карта от страна на НАЕМАТЕЛЯ се осъществява в определените за целта места от НАЕМОДАТЕЛЯ, след попълване на „Регистрация на вело-карта за система  „Вело-Балчик" и представяне на лична карта за сверяване от длъжностно лице.

1.3.  Получаването на вело-карта от лица до 16 г. се извършва в присъствието на родител/настойник.

2.     НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне велосипеда в една от работещите велостанции на територията на Община Балчик до 4 часа от наемането му.

3.     В случай на изгубена или открадната вело-карта, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ОПЕРАТОРА.

4.     При връщане на велосипед ползвателите изпълняват указанията за паркирането му, поставени на управляващата конзола.

1.     При форсмажорни обстоятелства* НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ чрез оператор на тел.: 057971087 (работно време от 8:00 до 16:30 часа) и тел. 0898565348 (през останалото време), за причините, поради които е невъзможно връщането на велосипеда.

2.     В случай, че НАЕМАТЕЛЯТ не върне велосипеда до 4 часа от наемането му, същият се счита за откраднат, като същевременно се уведомяват компетентните органи, с изключение на случаите по т. 5.

3.     В случай на регистрирана загуба или кражба, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на велосипеда, ведно с оборудването. НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява застрахователната компания и полицията, като предприема всички позволени от закона мерки за издирване на велосипеда.

4.     За щети причинени на велосипеда докато се ползва от НАЕМАТЕЛЯ, последният заплаща 100% от стойността им.

5.     Проверка за оставащ лимит от време по карта може да се извърши на всяка станция.

6.     Община Балчик препоръчва използването на защитна каска, наколенки и други предпазни средства при използването на велосипед. Общината не носи отговорност при нараняване и нанасяне на телесни, имуществени и др. вреди, вкл. и на трети лица, по време на движение и престой с велосипед.

7.     Забранява се движението по непригодени за движение пътища, поляни, градини и др. както и напускането на Община Балчик.

8.     НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава велосипеда на трети лица.

9.     НАЕМАТЕЛЯТ има задължение да ползва велосипеда съобразно предназначението му и с грижата на добър стопанин.

10.                      Община Балчик обявява всички възникнали промени в общите условия на "Вело-Балчик", чрез официалния сайт www. balchik.bg

11.                      В случаите на неизпълнение на някое от задълженията, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща еднократна санкция в размер на 100 лв.


* Форсмажорно обстоятелство е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.

 

            С подписването на „Регистрация на карта" се съгласявам с Общите условия на „Вело-Балчик"

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД

Ако сте активен клиент, регистриран в системата и имате валидна карта, може да получите велосипеда, като натиснете бутон „НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД".

Забележка: Вие не можете да вземете велосипед от станция, която не е функционална. Ще бъдете уведомени за това чрез съобщение, което ще се появи на приложението.

Доближете картата, която притежавате до четеца на карти, докато чуете звуков сигнал (един биип), в приложението ще се появи кода на сканираната карта. Въведете PIN кода, който сте получили на електронната поща и кликнете върху бутона „ЛОГИН". Изчакайте, докато системата Ви разпознае и Ви разреши, или не, да получите велосипеда.

Ако имате разрешение да получите велосипеда, имате на разположение известно време да вземете велосипеда. За това, сканирайте  картата на четеца на карти на един затворен слот, който има велосипед,  чува се звуков сигнал (биип) и се отваря слота.

Забележка: Не се опитвайте да вземете велосипед от слот, който е обявен от системата, че не е на разположение. Тя няма да се отвори.

Имате на разположение около 10 секунди, преди затваряне на слота, за да вземете велосипеда. Велосипедът трябва да бъде върнат в интервал до 4 (четири) астрономически часа, в противен случай ще бъде издадена глоба на Ваше име.

Забележка: Ако не вземете велосипеда през времето, предоставено за вземане, можете да опитате ново вземане след няколко минути.

Ако не сте упълномощени за получаване на велосипеда, приложението ще покаже защо това не е позволено. Тези причини могат да бъдат:

 • Вече имате велосипед, а е разрешено вземането само на един велосипед. Ако вече сте върнали велосипеда, свържете се с оператор Call Center - тел. 0579/71087 (работно време от 8:00 до 16:30 часа), който да се заеме със ситуацията;
 • Въведеният ПИН е грешен;
 • Вашата карта е блокирана;
 • Вашата карта не е активна;
 • Картата, с която сте одобрени не е регистрирана в системата;
 • Вашият клиент е блокиран;
 • Вашият клиент не е активен;
 • Вашият клиент е в етап на заявяване;
 • Вече сте получили разрешение да получаване на велосипед, като в този случай трябва да чакате още 2-3 минути и да опитате отново; проблемът ще се разреши от само себе си.

           Ако имате въпроси, свържете се с Call Center оператора, за да ги разреши.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ

 

За да върнете  велосипед,  имате нужда от карта, издадена от системата и велосипеда, който ще връщате. За това, сканирайте  картата на четеца на карти на един от затворените слотове, който няма велосипед (иначе няма да се отвори слота), чува се звуков сигнал (бип) и се отваря слота. Имате около 15 секунди да върнете велосипеда, преди да се затвори слота.

Забележка: Можете да върнете велосипеда в станция, която не е функционална, но впоследствие няма да бъде разрешено вземане на велосипед, докато станцията не стане функционална и системата не отчете вашето връщане, защото е разрешено да имате само един велосипед.

След като сте върнали велосипеда  във функционираща станция, системата ще изчисли времето по този маршрут чрез определяне на времето между получаването и връщането на велосипеда.

Забележка: Ако не можете да върнете велосипеда в станцията по техническа причина (напр. има ли сте инцидент) свържете се с Call Center оператора в най-кратки срокове.