• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 10.06.2015 г.


Актуализацията на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Балчик" се налага във връзка и одобрение на Начионалната програма за управление на отпадъците 2014 - 2020 г. и новия програмен периодПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
НА ОБЩИНА БАЛЧИК 2014 - 2020г.
(ПРОЕКТ)


 I.  ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

 1.1.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма представлява актуализация на програмата за управление на отпадъците на Община Балчик 2014-2020г., приета с решение на общински съвет - Решение 177, Протокол № 22 от 20.10.2008 г., изм. с Решение 490 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.). Актуализацията на програмата се разработва във връзка с разработеният нов План за управление на отпадъците за периода 2014-2020г. дава нови насоки и предвиждания, които следва да се имат в предвид в настоящата актуализация, съгласно чл.52, ал.4 от ЗУО.

Друг основен момент налагащ актуализацията на програмата за управление на отпадъците е сключеното споразумение с другите общини от регион Добрич за създаване на между общинска (регионална) структура за съвместна експлоатация на регионалната система. Изградени са Регионално депо край с. Стожер, Претоварна станция за ТБО в м-ст Момчил, край Балчик и Претоварна станция за ТБО в град Тервел.

Изпълнен е  проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

Програмата за управление на отпадъците на Община Балчик е разработена с цел да се определят мерките за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в общината, която да е като елемент на интегрирана регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич. Чрез тази система се предвижда да се намалят въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.

1.2. Обхват на програмата

Обхвата на Актуализираната програма за управление на отпадъците на Община Балчик е в съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците", утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите. Актуализираната програма обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление и настъпилите промени в националното законодателство Програмата включва:

-  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

-  Оптимизиране  на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на биоотпадъци /зелено компостиране/

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на строителните отпадъци

-  Въвеждане на системи за събиране на масово разпространени отпадъци

-  Участие в регионална система за управление на отпадъците на регион Добрич

-  Въвеждане в експлоатация на Претоварна станция за ТБО в гр.Балчик

-  Закриване, рекултивация  и след експлоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо в м-ст Момчил, землище на град Балчик

Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на програмата:

1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството

7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

8. Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците

9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща"

10. Участие на обществеността

11. Управление на специфични потоци отпадъци

 

1.3.Принципи


В общинската Програма се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

1.4. Устойчиво развитие


С реализирането на програмата се стреми към по- добро качество на живот за обществото чрез ограничаване на отпадъците, предотвратяване на замърсяването и недопускане на нерегламентирани сметища, максимално опазване на природа и природните ресурси.

 

1.5. Икономическа достъпност и устойчивост

 

Системата за управление на отпадъците трябва да е в състояние да генерира нужните приходи за покриване на разходите.


1.6. Минимизиране на отпадъците


Вземане на мерки за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци.


1.7. Чиста и здравословна околна среда

 

Преустановяване практиката за изхвърляне отпадъците на нерегламентирани места, извършване на безопасно депониране и осигуряване на чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, обществените заведения и др.

1.8. Пълна отговорност на замърсителите

 

Обединява установените и в международната практика тясно взаимосвързани помежду си принципи на "споделена отговорност" и "замърсителят плаща". Принципът за пълната отговорност предполага и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение или нарушение на регламентираните с нормативните актове задължения.

1.9. Участие на обществеността

Гражданите имат отношение към проблематиката на отпадъците като постоянни причинители на отпадъци и като субект на вредното им въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво осигурява партньорство между държавните институции и местните власти от една страна и обществеността от друга при вземане и реализация на решения по проблемите на отпадъците.

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда:

  • - редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда;
  • - привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на "такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;
  • - повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;
  • - провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;
  • - получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.

      .............................................................................................................................................................


Пълният текст на програмата може да изтеглите от тук