публикувано на 10.06.2015 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК

 

                ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Относно: Приемане на решение за изменение на "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик", приета с Решение №598 по Протокол №47 от 17 май 2010г.

     

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

В чл.5,ал.І от "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик", приета с Решение №598 по Протокол №47 от 17 май 2010г. е допусната техническа грешка, като път Змеево-Царичино-Балчик е посочен като общински.

С Решение № 945 на Министерски съвет от 01.12.2004г. е приет и утвърден списък на републиканските пътища, за които се заплаща такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл.10,ал.4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища /Обн.ДВ, бр.109 от 14.12.2004г., изм. и доп., бр.61 от 10.08.2012г./ . В списъка под № 9002 фигурира третокласен републикански път : /Каварна-Балчик/ - Момчил-Кремена - Дропла - Петлешково - Присад - Генерал Тошево . Въведената забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга в чл.5,ал.І от наредбата се отнася именно за този републикански път, което налага неговото точно записване в текста на чл.5,ал.І - така, както е записан в списъка с републиканските пътища.

Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.І от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет гр.Балчик следния


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


На основание чл.21,ал.ІІ, във вр. с ал.І,т.13 от ЗМСМА, параграф 11 от ПЗР на ЗДвП и параграф 4 от "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик", Общински съвет-Балчик  приема изменение в чл.5,ал.І от "Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик", приета с Решение №598 по Протокол №47 от 17 май 2010г., както следва :

Вместо "общински път Змеево-Царичино-Балчик" да се чете "републикански път № 9002 : /Каварна-Балчик/ - Царичино-Кремена - Дропла - Петлешково - Присад - Генерал Тошево".

Решението да се публикува в местния  печат и влиза в сила от деня на публикацията.


ВНОСИТЕЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик