• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 802 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г., Заповед № 472/21.04.2015 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

         Части от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. "Средна гора", с. Оброчище за поставяне на 2 бр. павилиони за извършване на търговска дейност, всеки с площ 10 м2, при начална годишна наемна цена в размер на 156,00 лв. /сто петдесет и девет лева/, без ДДС за всеки един от обектите.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите могат да участват само за един от обектите.

      Търгът ще се проведе на 12.05.2015 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.04.2015 г. до15.00 ч. на 11.05.2015 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 11.05.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.  Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

      За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова