публикувано на 21.04.201 г.


22.04.2015г. Публично обсъждане на проект за нова НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 Очакваме Вашите предложения и становища по проекта за НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК в срок от 22.04.2015 г. до 07.05.2015 г. включително


 С НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК се уреждат обществени отношения, свързани с условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от кмета на Община Балчик на основание чл.225а от ЗУТ.


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВАТА НАРЕДБА :

 1. Причините, които налагат приемането:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията/ЗИДЗУТ/, обнародван в ДВ,бр.82 от 26.10.2012г., в сила от същата дата, са разширени правомощията на кметовете на общини, свързани с недопускането и отстраняването на незаконно строителство. По силата на новата разпоредба на чл.225а,ал.1 от ЗУТ, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225,ал.2 от ЗУТ, или на части от строежи. В заповедта за премахване задължително се определя срок за доброволно изпълнение. В случай, че заповедта не се изпълни доброволно в определения срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен в наредбата на общинския съвет по чл.225а,ал.3 от ЗУТ. В Община Балчик няма приета такава наредба, което създава затруднения при изпълнение заповедите на кмета за принудително премахване на незаконни строежи на територията на Община Балчик. 

2. Целите, които се поставят:

- Да се уредят и приведат в съответствие с действуващото законодателство обществените отношения, свързани с условията и реда за  принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от кмета на Община Балчик на основание чл.225а от ЗУТ.

- Да се регламентира реда, по който Община Балчик ще събира вземанията си по направени разходи за принудителното премахване на незаконни строежи или части от тях.

- Да се постигне публичност и прозрачност при изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от кмета на Община Балчик

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

С проекта за наредба се предвижда направените финансови разходи от Община Балчик по премахването на незаконния строеж да се събират по реда на глава тридесет и седма от ГПК от адресатите на заповедта.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

- Опростена и усъвършенствана процедура при изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от кмета на Община Балчик

- Социална справедливост, публичност и прозрачност при упражняването на админи-стративната принуда .

- Постигане на по-голяма ефективност при предотвратяване на незаконно строителство на територията на Община Балчик и ликвидиране на последиците от него.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предложената "НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК" е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз  е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, уреждащи тази материя.

Пълния текст на наредбата можете да видите по-долу!

Прикачени файлове: