• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Приет с Решение 803 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1.  Предмет на настоящия правилник са:

(1)  дейността на Домашен социален патронаж - Балчик, реда и условията за предоставяне на социални услуги в домашна среда, водене на съответните документи, контрол по спазване на сроковете и изискванията

(2) организацията на работа, трудовата дисциплина, рационалното използване на работното време, правата и задълженията на служителите и работниците, страна по индивидуалното трудово правоотношение.

Чл. 2. Домашен социален патронаж - Балчик е дейност, осъществявана от Община Балчик, в съответствие със Закона и Правилника за социалното подпомагане, изразяваща се в извършване на социални услуги за ежедневни дейности и социално включване на нуждаещи се лица, съобразно желанието и избора им.

Чл. 3. Домашен социален патронаж - Балчик представлява специализирано звено на община Балчик, което се финансира от общинския бюджет и използва материална база собственост на общината.


IІ. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДСП - БАЛЧИК, РЕД И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО ИМ

Чл. 4 . (1) Социалните услуги, извършвани в ДСП - Балчик са:

 1. Доставяне на храна по домовете;
 2. Поддържане на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от обслужвания;
 3. Битови услуги - закупуване на лекарства, хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон, В и К и други със средства на потребителя;
 4. Наблюдение на здравословното състояние на  ниво медицинска сестра.
 5. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при увреждания или тежко заболяване;
 6. Съдействие при изготвяне на нужните документи за Дирекция „Социално подпомагане, за явяване на ТЕЛК и медицински комисии и други административни услуги;
 7. Съдействие за настаняване в специализирани институции след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността.
 8. Помощ при осъществяване на социална интеграция и рехабилитация на хората с трайни увреждания.
 9. Помощ в общуването и поддържане на социални контакти;

(2) Социалните услуги се предоставят дългосрочно.

(3) Услугата доставяне на храна по домовете се предоставя ежедневно в работните дни, като в петък се доставя храната за събота и неделя, или в последния работен ден преди празнични дни се доставя храната за празниците.

(4) Останалите услуги по ал. 1, т. 2 - 9 се предоставят във връзка с услугата по ал. 1, т. 1 и по седмичен график за медицинските сестри и санитарите, изготвен от социоконсултанта и утвърден от управителя на ДСП.

Чл. 5. (1) ДСП - Балчик извършва социални услуги на следните лица:

1.лица в пенсионна възраст.

2.лица с трайни увреждания, 50% и над 50%,  удостоверени с ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛК;

3.ветерани от войните

4. военноинвалиди и военно пострадали.

5. Деца - инвалиди.

(2) Самотните възрастни лица, ветераните от войните, военно-инвалидите, добили право на пенсия за военна инвалидност съгласно Кодекса за социално осигуряване и лицата с увреждания с трайно намалена работоспособност над 90 % с определена чужда помощ, определена от ТЕЛК/ НЕЛК, ползват с предимство услугите предоставяни от Домашния социален патронаж.

Чл. 6. (1) Изисквания към лицата за ползване на социалните услуги:

1. Не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребности;

2. Нямат близки, които да се грижат за тях;

3. Не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; ограничено вещно право

4. Не ползват същите услуги по други социални програми от АСП или Община Балчик.

(2) Услугата може да се ползва и от лица, които имат близки, но близките са:

1. в лоши взаимоотношения с лицето, желаещо да ползва социалната услуга, доказано със социална анкета;

2. с трайни увреждания;

3. полагащи грижи за тежко болно лице или дете;

4. са навършили пенсионна възраст;

5. живеят в друго населено място

(3) Прием на потребители на социалната услуга ДСП, при едни и същи условия, се извършва по реда на постъпване на молбите в ДСП и съгласно утвърдения капацитет.

Чл. 7. (1) Лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от Домашния социален патронаж, подават заявление до Кмета на община Балчик.

 (2) Към заявлението се прилагат:

1.     Декларация за  финансово и имуществено състояние на потребители по образец;

2.     Медицинско удостоверение от лекуващ  лекар за общото му здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване и хронични заболявания.

3.     Копие от документ за самоличност;

4.     Копие от документ за намалена работоспособност- ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛК

5.     Копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран, военноинвалид или военнопострадал.

(3) При необходимост социалният работник може да изисква и предоставянето на други документи.

(4) Заявленията на лицата от населните места, извън административния център, се представят в деловодството на Общинска администрация - Балчик от кметовете или кметските наместници.

Чл. 8 (1) За всяко подадено заявление се извършва социална анкета, изготвя се социална оценка на потребностите и се представя социален доклад от социален работник, в който се описва мотивирано необходимостта от социални услуги за нуждаещо се лице.

(2) В седем дневен срок от предоставяне на социалния доклад се издава заповед на кмета на община Балчик, с която се разрешава или отказва ползването на социалната услуга.

(3) В седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, се сключва договор между потребителя и Община Балчик.

(4) Заявления, подадени при запълнен капацитет на „Домашен Социален Патронаж", се разглеждат след освобождаване на място в него, по реда на постъпването им в деловодството на Община Балчик.  

(5) Неодобрените потребители се уведомяват писмено с връчване на заповедта. Отказ за предоставяне на социална услуга в ДСП може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.    

Чл. 9. Лицата, ползващи услугите на ДСП имат право:

(1) на избор ястията до 3 бр. на ден, които се уточнява при приемането на лицето;

(2) на отпуск  за срок до три месеца в годината, през който период не заплащат такса, не получават медицинско и санитарно обслужване. 

(3) Три дни преди изтичане на отпуска лицето е задължено да уведоми социалния работник на ДСП, че желае да продължи ползването на социални услуги.

Чл. 10. Лицата, ползващи услугите на ДСП са длъжни:

(1) да спазват условията на договора за предоставяне на социални услуги;

(2). При промяна на договорните обстоятелства да уведомят социалният работник в ДСП в тридневен срок.

(3) при постъпване в ДСП да закупят два комплекта съдове тип тройка сифертаси от алпака или друг вид (без пластмаса и стъкло).

Чл. 11.  Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия:

1. С изтичане на договора;

2. По желание на обслужваното лице, изразено чрез писмено заявление до Кмета на общината.

3. При настаняване на обслужаното лице в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.

4. С предизвестие от страна на Община Балчик, при липса на бюджетни средства за издръжка на дейността;

5. Когато обслужваното лице спре да изпълнява задълженията си по договор. При неплатена такса за един месец, се прекратява предоставянето на услугата, считано от 1-во число на следващия месец.

7. При настъпила смърт на ползвателя.


ІII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ТАКСИ, ОТЧЕТНОСТ

Чл. 12. (1) Дейността, осъществявана от Домашния социален патронаж се финансира от:

1. бюджета на общината;

2. дарения и хуманитарни помощи;

3. съфинансиране от други доставчици на социални услуги;

4. проекти, свързани с дейността.

(2) На ДСП - Балчик е предоставено за управление имущество публична общинска собственост на община Балчик:

а/ Част от сграда на ул. Ваненска № 2, в която се намира обособена кухня, заедно с функционално обособени обслужващи, спомагателни и административно-битови помещения, с обща площ 551 км. м.

б/ технологично, кухненско и административно оборудване 

Чл. 13 (1) Лицата, ползващи услугите, предоставяни от ДСП, заплащат месечна такса за доставка на храна по домовете, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва стойността на храната за месеца, транспортните разходи за разнасяне на храната, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа енергия. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност

(3) Таксата за ползване на услугите на ДСП се начислява за текущия месец, пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалната услуга - доставка на храна.

(4) Длъжностно лице от ДСП събира начислените такси от обслужваните потребители от 10-то число до 25 число на месеца, следващ месеца за който се дължат и ги внася в касата на Община Балчик.

(5) При заплащане на месечната такса на потребителите на социални услуги се издава квитанция срещу подпис.

Чл.14. (1) На лица, чиито лични доходи са до 150 лв., се удържат не повече от 50 % от тези доходи,  като разликата в начислената такса над този процент се поема от общинския бюджет.

(2) Ветераните от войните заплащат до 30 % от получаваната от тях пенсия за ползване услугите на домашния социален патронаж, съгласно чл. 4 т.6 от Закона заВетераните от войните.  Останалата част от разходите е за сметка на общинския бюджет.

(3) Военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на Социалния патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса, съгласно чл.19. ал.2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината. 

(4) При смърт на абоната неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители. 

(5)  Месечната такса, дължима от починали лица без наследници, се опрощава в края на всяка календарна година  с решение на Общинския съвет,  по предложение на кмета на Община Балчик.


ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС И ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВОДЕНА В ДСП-БАЛЧИК

Чл. 15. (1) Управителят на ДСП - Балчик отговаря за организацията на работния процес и водене на съответната документация в ДСП, съгласно изискванията на ЗСП, ППЗСП и други нормативни документи, контролира трудовата дисциплина и спазването на сроковете

(2) Управителят координира и съгласува работата на ДСП със съответните структури на Община Балчик, в т.ч. проекти на документи, заповеди, графици и др.

(3) Управителят води следната документация на ДСП:

 1. Заповедна книга за ежедневно требване на храната - вписват се издадените заповеди по дати, по имена на потребители и брой лица требвани за храна.
 2. Протоколи от проверки,предписания и други документи от РЗИ Добрич и ДАБХ Добрич.
 3. Документация по НАССР, касаещи кухня, транспортни средства и персонал
 4. Ежеседмични поименни графици за работа на санитарите и медицинските сестри

(4) Социалният работник и социоконсултантът водят следната документация:

 1. Регистър на потребителите - съдържа трите имена на лицето ползващо услугата, ЕГН, местоживеене, адрес на близките, дата на постъпване и дата на напускане;
 2. Лично дело на всяко лице, ползващо услугите на ДСП - съдържа заповедта на кмета за ползване на услугата, заявлението за ползване на социалната услуга, социалната анкета, договора за ползване на услугата, медицинско удостоверение, копие на личната карта, експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛк, молби за прекъсване на услугата, пенсионно решение или документ от ДСП Балчик и други документи на лицето;
 3. Ежедневен лист за порциона на потребителите
 4. Присъствена книга - броят на хранещите се за деня
 5. Требвателен лист за ежедневния порцион на потребителите
 6. Протокол за отчитане количеството и качеството на готовата храна - описват се менюто и грамажа на готовите порции - минимум два пъти месечно и допълнително по преценка на управителя

 (5) Домакин - касиерът води следната документация:

 1. Калкулационна ведомост за деня - подписана още от управител и гл. готвач
 2. Приходно - разходна книга - с номер и дата на фактура за закупуване, номер на складова разписка, номер на искане за изписване
 3. Складови разписки и искания
 4. Месечни отчети за разход на хранителните продукти
 5. Требвателен лист - за ежедневните количества и стойност на хранителните продукти
 6. Таксова книга  - съдържа имената на потребителите, размер на таксата за месеца, дата на внасяне на таксата
 7. Квитанции за такса
 8. Искане за консумативи и материали
 9. Документация по НАССР, касаеща стоки, складове, уреди в складовете.

(6) Гл. готвач и готвачите водят следната документация:

 1. Документация по НАССР, касаеща приготвяне и разсипване на храната и уредите в кухнята

(7) Таксовата книга по ал. 5, т. 6 ежегодно се заверява от главния счетоводител на Община Балчик


V. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

Чл.16. (1) Кметът на община Балчик, в качеството му на ръководител и орган по назначаването, сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в Домашен социален патронаж, в съответствие с българското законодателство.

(2) Всички въпроси и актове, касаещи трудовите правоотношения на служителите на Общината, в това число и на Домашен социален патронаж, се определят във Вътрешните правила за дейност, организация и управление на човешките ресурси и организационното развитие в община Балчик

Чл. 17. (1) Числеността на ДСП - Балчик се определя с решение на Общински съвет - Балчик, и е в състав от 22 души, разпределени в следната структура:

 1. Управител - 1
 2. Социален работник - 1
 3. Технически изпълнител Социоконсултант - 1
 4. Технически изпълнител Касиер  - домакин - 1
 5. Технически изпълнител Медицинска сестра - 3
 6. Главен готвач - 1
 7. Технически изпълнител Готвач - 2 
 8. Технически изпълнител Шофьор - 2
 9. Изпълнител - Санитар разнос храна - 3
 10. Изпълнител - Санитар - 5
 11. Изпълнител - Санитар кухня - 1
 12. Изпълнител - Кухненски работник - 1

(2) Така утвърдената численост може да бъде променяна с решение на ОбС - Балчик или при изпълнение на общински проекти и национални програми за социални дейности. 


VI. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ.

Чл. 18. Нормалната продължителност на работното време в Домашен социален патронаж е 8 часа, при петдневна работна седмица, с обща седмична продължителност 40 часа.

Чл. 19 (1) Работното време на работниците и служителите в ДСП - Балчик се определя и изменя със заповед на Кмета на община Балчик за всяка длъжност поотделно, съобразно задълженията по длъжностна характеристика.

(2) Работниците и служителите ползват задължително по КТ една почивка от половин час.

(3) Служителите и работниците имат право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа и на седмична почивка в размер на два последователни дни.

Чл. 20 (1) Служителите и работниците в Домашен социален патронаж, които имат най-малко осем месеца общ трудов стаж придобиват право на платен годишен отпуск от 20 работни дни.

(2) Ползването на платения годишен отпуск става наведнъж или на части през годината, за която се отнася, по предварително изготвен график.

(3) Отлагането на платения отпуск може да стане при условията и реда на чл.176 от КТ.


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ.

Чл. 21. (1) Правата и задълженията на работниците и служителите в ДСП - Балчик се определят с длъжностните характеристики, изготвени по реда на ВП за дейност, организация и управление на човешките ресурси и организационното развитие в община Балчик

(2) Служителите и работниците имат право:

 На основно и допълнително възнаграждение съгласно КТ, както и на парично обезщетение при трудова злополука, на временна нетрудоспособност и други случаи предвидени със закон или друг нормативен документ;

 На социално и здравно осигуряване, съгласно действащата нормативна уредба;

 На почивки и отпуски, установени в този Правилник при спазване разпоредбите на КТ;

 На нормални, здравословни и безопасни условия на труд;

 Да получат длъжностна характеристика за заеманата от тях длъжност;

 Да правят предложения за подобряване организацията на работа;

 На достъп до утвърдените от Кмета на общината вътрешни актове.

(3) Служителите и работниците са длъжни:

 Да се явяват на работното си място навреме и в състояние, позволяващо им да изпълняват възложените им задачи;

 Да спазват правилника за вътрешния ред и определеното си работно време;

 Да използват цялото си работно време за изпълнение на служебните си задължения и

възложените им задачи;

 Да изпълняват своевременно, точно и качествено възложените им задачи, като проявяват инициативност и творчество, с цел постигане на по-добри резултати;

 Да не рзпространяват сведения за потребителите в ДСП и друга информация, свързана с изпълнение на служебните задължения;

 Да спазват законите и установените с вътрешни актове разпореждания на ръководството;

 Стриктно да се придържат към изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

 Да изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика;

 Да опазват повереното им имущество, да следят и прилагат новостите в работата си;

 Учтиво и професионално да се отнасят към обслужваните лица и колегите си;

 Да съдействат за издигане доброто име на община Балчик и Домашен социален патронаж и да не злоупотребяват с доверието на работодателя;

 Да подържат ред и чистота на работното си място.

(4) Оценяването на трудовото изпълнение на управителя се извършва чрез атестация по реда на Наредбата за условията и реда за оценяването на служителите в държавната администрация.

Чл. 22. Основни длъжности и правила за работата на персонала в ДСП.

(1) Управител

1. Организира и управлява целия работен процес по предоставяне на различните видове услуги в Домашен социален патронаж

2. Осъществява координация на работата в ДСП с Общинска администрация

3. Изготвя длъжностни характеристики на персонала в ДСП

4. Изготвя ежемесечните справки за обслужваните в ДСП, графиците за работа на медицински сестри и санитари

5. Контролира спазването на трудовата дисциплина, качеството и количеството на приготвената храна, следи за спазване на поставени срокове и пр.

6. Води документацията на ДСП по чл.15, ал. 3

7. Отговаря за реда и хигиената в ДСП като разпределя задълженията между служителите.

(2) Социален работник:

1. Организира приемането и освобождаването на ползващите услугата лица;

2. Води документацията на ДСП по чл. 15, ал. 4

3. Всеки месец да обхожда районите и се среща с обслужваните лица за проучване на мнението им по предоставяната услуга, като посещава минимум пет адреса на потребители месечно ;

4. Своевременно информира писмено с докладна записка управителя за забелязани нарушения, отклонения или пропуски, прави предложения за подобряване на услугите;

5. Съдейства на потребителите за снабдяване с помощни средства, за получаване на социални помощи, за извършване на социално - правни консултации и др.

6. Изготвя необходимите списъци и справки за ежедневната експедиция на храната

(3) Социоконсултант

1. От 10-то до 25-то число на следващия месец събира таксите на ползващите услугата лица от населените места на територията на Община Балчик и ги отчита в касата на Община Балчик;

2. Обхожда районите и се среща с обслужваните лица от селата на територията на община Балчик за проучване на мнението им по предоставяната услуга, като посещава минимум пет адреса на потребители месечно ;

3. Своевременно информира писмено с докладна записка управителя за забелязани нарушения, отклонения или пропуски, прави предложения за подобряване на услугите;

4. Съдейства на потребителите от селата на територията на община Балчик за снабдяване с помощни средства, за получаване на социални помощи, за извършване на социално - правни консултации и др.

5. Води документацията чл. 15, ал. 4 на потребителите от селата на територията на община Балчик

(4) Медицинска сестра

1. Изпълнява график, изготвен от управителя на ДСП за проследяване на  здравословното състояние на обслужваните лица и при необходимост оказва помощ в рамките на своята компетентност.

2. Осъществява връзка с ОПЛ, МБАЛ, Спешна помощ, лекар - специалист, лаборатория и др.

3. Закупува предписани от личния лекар лекарства със средства на лицето и следи за правилното им приемане;

4.  При необходимост извършва манипулации и превръзки, назначени от лекар

(5) Касиер - домакин:

1. Извършва заяваване, приемане, съхраняване, стопанисване, използване и отчитане на материални ценности, основни средства, хранителните продукти и други материали по изискванията на Община Балчик, РЗИ, ДАБХ и др. институции и отговаря пред тях;

2. От 10-то до 25-то число на следващия месец събира таксите на ползващите услугата лица и ги отчита в касата на община Балчик;

3. Води документацията на ДСП по чл. 15, ал. 5

(6) Главен готвач

1. Организира ежедневното приготвя на храната в ДСП, съгласува калкулационните ведомости;

2. Получава от домакина продуктите за следващия ден и отговаря за тяхното правилно съхраняване;

3. Разпределя задълженията на работещите в кухнята за обработване на продуктите за следващия ден

4. Отговаря за реда и хигиената в кухнята, както и за качеството и количеството на приготвената храна

3. Води документацията на ДСП по чл. 15, ал. 6

(7) Готвач:

1. Приготвят ежедневно храната за Домашен социален патронаж;

2. Обработват продуктите за следващия ден, съгласно разпределение от главния готвач;

(8) Санитар кухня:

1. Помага на готвачите за приготвянето на храната за Домашен социален патронаж и трапезарии;

2. Почиства кухнята, печките, фурните и други уреди;

3. Помага за обработване на продуктите за следващия ден;

4. Подържа хигиената в кухненското помещение и подготвителните, съгласно нормативните изисквания;

(9) Шофьор:

1. Участва в товарене и подреждане на сефертасите в транспортните средства и в разноса на храната по домовете, както и при разтоварване на сефертасите в помещението за миене;

2. Обхождане на районите със социален работник.

3. Извършва ежедневна грижа за техническо обслужване на автомобила, за чистотата, хигиената и дезинфекцията на автомобила.

4. Участва в съставяне и отчитане на пътната книжка, попълва ежедневно необходимите данни, ежемесечно до трето число представя отчет в счетоводството на ОбА - Балчик за предходния месец

(9) Санитар - разнос храна:

1. Изпълняват заявки от ползващите услугата лица;

2. Разсипват готовата храна, товарят и подреждат сефертасите в транспортните средства;

3. Разнасят храната по домовете;

4. Прибират сефертасите в помещението за измиване;

5. Измиват и дезинфекцират сефертасите и мивките по изискванията на РЗИ и ги подготвят за следващия ден;

6. Измиват и дезинфекцират коридори, санитарен възел и стая на жената.

(10) Санитар

1. Грижи се за личната хигиена на обслужваното лице, за основно и текущо почистване и поддържане на хигиената в обитаваните от него помещения.

2. Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплаща битови и комунални сметки с лични средства на обслужваното лице.

3. Помага за пренасяне на дърва и разпалки, почистване, зареждане и палене на печки за отопление.

4. Вписват извършените услуги в книгата на съответния потребител.

5. Изготвят писмен месечен почасов отчет за извършената работа.

(11) Работник кухня

1. Помага на готвачите за приготвянето на храната за Домашен социален патронаж и трапезарии;

2. Измива и дезинфекцира кухненската посуда;

3. Помага за обработване на продуктите за следващия ден;

4. Подържа хигиената в миялното помещение;
VІІІ. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ, НАКАЗАНИЯ, ИМУЩЕСТВЕННА ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 23. Служителите и работниците в Домашен социален патронаж са длъжни да изпълняват поетите от тях трудови задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, в Нормативните актове по тяхното прилагане и настоящия правилник.

Чл. 24. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите задължения, за което на нарушителя се налага дисциплинарно наказание, съгласно чл. 186, чл. 187, чл. 188 и чл. 189 от КТ

Чл. 25. (1) Контролът по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от управителя, директора на дирекция МДТХСД И БФС и ресорния заместник - кмет.

(2) При констатиране на нарушение управителят изготвя мотивирана докладна записка да работодателя, в която посочва задължително извършеното нарушение, датата на извършване и последиците от него.

Чл. 26. Дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при наличие на обстоятелствата, изброени в чл. 190 от КТ.

Чл. 27.  (1) Дисциплинарните наказания се налагат на служителите и работниците с мотивирана заповед издадена от кмета на общината, в съответствие с чл. 193, 194 и 195 от КТ.

(2) Заличаването на дисциплинарните наказания се извършва от Кмета на общината в съответствие с чл. 197 и 198 от КТ.

Чл. 28. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при необходимост от по-ранно приключване на работния ден, служителят или работникът е длъжен предварително да уведоми управителя или директора на дирекцията за това обстоятелство и да получи неговото разрешение.

Чл. 29 (1) Работодателят може временно да отстрани от работа служител или работник, който се явява на работното си място в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, и създава опасност за живота и здравето на други лица. Отстраняването е в сила, докато служителя или работника не възстанови годността си да изпълнява възложените му трудови функции.

(2) През времето, докато трае отстраняването, служителят и ли работникът не получават трудово възнаграждение.

Чл. 30. Служителят или работникът отговарят имуществено за вреда, която е причинил на общината поради небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. Размерът и реда за осъществяване на тази отговорност се определя съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 31. Имуществената отговорност се налага по реда и условията на Кодекса на труда и се прилага независимо от дисциплинарната, административно-наказателната и наказателната отговорност за същото деяние.

Чл. 32. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или която е причинена не при или по повод на изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя според гражданското законодателство.


IХ. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ.

Чл. 33 (1) За образцово изпълнение на трудовите си задължения служителите и работниците могат да бъдат награждавани с отличия и награди.

(2) Награждаването става със заповед на кмета на общината, който по своя преценка определя вида и стойността на наградата.


Х. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД.

Чл. 34 (1) Всеки служител и работник в Домашен социален патронаж и трапезарии има право на свободен достъп до своето работно място в рамките на установеното работно време.

(2) Всеки служител или работник има право на достъп до работното си място в извън работното си време само с разрешение на управителя, директора на дирекция МДТХССД и  БФС, или ресорния зам.кмет.

(3) С прекратяване на трудовото си правоотношение служителят или работникът придобива статут на външно лице и има право на достъп при спазване на установения за външни лица пропускателен режим.

Чл. 35. Пропускателен режим:

(1)  Достъпът на външни лица до кухнята и сервизните помещения е забранен

(2) Служебния вход се използва само за товарене  и разтоварване на храната и съдовете

(3) Централен вход се използва от управителя на ДСП и за достъп до него

(4) Вход за потребители - използва се от работниците и служителите на ДСП и от потребителите за заплащане на такси и срещи със социален работник.


ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 36. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите действащото законодателство и вътрешната нормативна уредба на Общинска администрация-Балчик.

Чл. 37. При постъпване на работа всеки нов служител или работник се запознава с разпоредбите на настоящия Правилник.

Чл. 38. Настоящият Правилник влиза в сила от датата на приемането му с решение на Общински съвет - Балчик и може да бъде изменян по реда на неговото приемане. С направените изменения и допълнения се запознават всички служители и работници в Домашен социален патронаж-Балчик.

Виктор Лучиянов                                 

Председател

на ОбС-Балчик