• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг в Община Балчик,


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ  И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ:

 

„Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик" финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г. по ДБФП №BG161PO00/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. относно сключване на договор за кредит с „Фонд на органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

1. Общи параметри на проекта - консервация, реставрация, експониране, социализация и популяризиране на три недвижими културни ценности (Късноантична и средновековна крепост „Дионисополис", Архитектурен паметник „Мелницата" в гр. Балчик и Теке „Ак Язълъ Баба - Св. Атанас" в с. Оброчище).

2. Бюджет на проекта - 5 539 370,58 с ДДС.

3. Начин на финансиране на проекта: 80,83 % финансиране от ОПРР: 4 293 591,74 лв. с ДДС и 19,71 % собствен принос: 1 245 778, 84 лв. с ДДС (включен собствен принос извън общо допустимите разходи по проекта).

4. Начин на обезпечение на кредита:

- за необходимото съфинансиране - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ:

- до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Обсъждането ще се проведе на 26.02.2015 г. (четвъртък) от 16.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик