• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А  П  О  В  Е Д
№ 206   
Балчик, 13.02.2015 г.


 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение № 266/20.12.1012 г., изм. и доп. с решение № 450/31.10.2013 г. на ОбС - Балчик), във връзка с празниците ПЪРВИ МАРТ и ОСМИ МАРТ

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

1. Площи за търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 19.02.2015 г. до 10.03.2015 г., както следва :

1. Пл."Рибарски" - до тото пункта.

2. Център  - спирка  пл."21-ви септември"

3. Пред мебелна къща "Круни"

4. Пл."Възраждане" - до автобусната спирка

5. Кв."Балик"-  общински пазар

6. Кв."Балик" - пред сладкарница "Шоколино"

7. Кв."Балик" - пред супермаркет "Аквилон"

8. Кв."Балик" - пред търговски комплекс "Форум"

9. Кв."Левски" - до таксиметровата стоянка

10. Кв."Левски" - пред  супермаркет "Фреш"


2. Такса за ползване на местата в горепосочения период не се заплаща.

3. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината и се сведе до знанието на РУП - Балчик за сведение и на Общинско предприятие БКС за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик