• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 Основна цел на Проекта: Снижаване на емисиите от СО2 в градска среда.

 Цели на проекта:

1) Да се направи преглед върху текущите практики и полезни идеи в транспортните градски схеми, на участващите пилотни градове;

2) Да се направи оценка на ползите и измерване на въздействието върху околната среда в градовете от гледна точка на енергийната ефективност и устойчивост на текущите оперативни транспортни схеми и на новата градска логистика и услуги;

3) Да се определят елементите на ползи и на пречките за навлизане FEV / PHEV логистика, която да работи в даден град, по-специално оценка и сравнение на тези  схеми, управлявани от други non-FEV/PHEV чисти превозни средства;

4) Идентифициране, обмен и насърчаване на добрите практики и подходи в рамките на мрежа от участващите градски центрове и свързаните с тях градове и населени места;

5) Определяне на нуждите на средните училища по отношение на образование, обучение и подкрепа за въвеждането на иновации в градски условия за дистрибуция на товари (WRT услуги, схеми и вериги на добавена стойност, за заинтересованите страни, организационни рамки, бизнес модели, отношенията с институционално-политически рамки и т.н.);

6) изграждане на структурирана рамка на препоръките и елементи за план за действие за средно големи градове, желаещи да оценяват и ефективно прилагат енергийно ефективни и устойчиви градски схеми за логистика и услуги с добавена стойност.

Ангажиментите на Община Балчик се изразяваха в:

- оценяване на транспортните възможности на Община Балчик с цел въвеждане на енергоефективни транспортни средства;

- предложение на план за въвеждане на енергоспестяващи технологии. ;

- информиране на широката общественост за проекта и идеите в него;

- привличане на други градове като партньори;

- организиране на посещението на партньорите по проекта, запознаването им с града  и възможностите за въвеждане на енергоспестяващи технологии.

РЕЗУЛТАТИ: Създаден SULP - Sustainable Urban Logistics Plan (Устойчив план за градска логистика) - задължителен продукт от проекта за всички 8 - партньори.