• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълни проект "Да протегнем ръка за помощ" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома".

Обща цел: Създаване на устойчив модел на територията на Община Балчик за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Специфични цели:

1. Утвърждаване на модел за предоставяне на услуги в домашна среда и  тяхното разгръщане на територията на Община Балчик, чрез създаване на  Звено за услуги към  „Домашен социален патронаж".

 2. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица в  Община Балчик.

Основни дейности:

1. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в звеното за услуги в домашна среда;

2. Обучение на персонала;

3. Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребителите на социалните услуги, предоставяни по Проекта на територията на Община Балчик;

4. Предоставяне на нуждаещи се лица на почасови социални услуги:

 - лична помощ

 - комунално-битови дейности

- оказване на съдействие и подкрепа за социалното включване.

 5. Популяризиране на проекта.

Целеви групи:

- лица - с трайни увреждания и възрастни, с ограничения или невъзможност за самообслужване и 

- безработни лица в трудоспособна възраст, които ще предоставят услугите.


Общата стойност на проекта е 143 407,12 лева и  продължи 14 месеца.