• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълни проект „Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик" по Оперативна програма „Административен капацитет", Приоритетна ос I. „Добро управление", Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04. 

Основните дейности по проекта бяха свързани с:

- Създаване на организационна структура за изпълнение и управление на проекта и осъществяване на дейности за избор на изпълнители

- Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

- Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в администрацията на община Балчик

-  Подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на служителите на общинската администрация

- Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта


Общата стойност на проекта е: 157 340,85 лева.

Проектът се изпълни за срок от 16 месеца.