• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Община Балчик изпълнява проект по Програма за обучение и заетост „КЛИО", включена в Националния план за действие по заетостта 2014 г. и финансирана от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е да се осигури заетост и социална интеграция на 2 безработни лица чрез разкриване на работни места в новосъздадения парк еспониращ обект "Късноантична и средновековна крепост" в квартал "Хоризонт" в Балчик. Той е със статут на паметник на културата от национално значение.

Непосредствените цели  са: 

- Създаване на 2 нови работни места, които да бъдат заети от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда", приоритетно от следните области: продължително безработни, безработни лица до 29 годишна възраст, безработни лица над 50-годишна възраст;

- Създаване на предпоставка за осигуряване на последваща заетост, чрез формиране на активно поведение на пазара на труда и придобиване на професионални и трудови умения;

- Поддържане на парка на недвижимата културна ценност от национално значение "Късноантична и средновековна крепост" в квартал "Хоризонт" в Балчик и облагородяване на площите, прилежащи към него, с цел повишаване привлекателността на територията,  увеличаване на туристопотока извън активния туристически сезон.