Община Балчик изпълнява проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39 (УПИ XI-39), находящ се в град Балчик" по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности, по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/, Приоритетна ос 4 "Устойчиво развитие на рибарските области", Мярка 4.1. "Развитие на рибарските области".

Обща цел:  Повишаване качеството на средата за обитаване и качеството на живота на рибарската общност в  Община Балчик, чрез изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности.

Специфични цели:

1. Изграждане и модернизиране на инфраструктура, свързана с рибарската общност на Балчик;

2. Повишаване сигурността на рибарите при влизане и излизане от морето;

Основни дейности:

1. Управление на проекта

2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури

3. Изпълнение на СМР

4. Доставка, монтаж и оборудване на рибарски съоръжения тип „контейнер"

5. Мерки за информиране и публичност

Очаквани резултати:

Изпълнение на СМР, включващо изграждането на фундаменти за поставяне на 11 складови и едно санитарно съоръжение тип „контейнер", и довеждаща електрическа и водоснабдителна и канализационна мрежа.

Ще бъдат доставени и монтирани съоръжения - тип „контейнер. Единайсетте контейнера ще са с три отделни помещения, за които е предвиден самостоятелен достъп. Всяко помещение ще има прозорец с размер 0.80/1/13 м. Санитарния контейнер е с предверие за мивки, две помещения с душ и две тоалетни.  Ще има 4 броя прозорци с размер 0.60/0.60 м и 2 броя 0.80/1.13 м. Височината на контейнерите е до 2.40 м. От вътрешната страна те ще бъдат облицовани с бяла ПВЦ ламперия, а пода ще бъде с ламинат/теракот/ ПВЦ настилка. Фасадите са решени с винилов сайдинг.

Общата стойност на проекта е 283 527,62 лв.