• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и заповед № 63/20.01.2015 г. на кмета на Община Балчик, се обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 23769.61.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дропла, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-85/13.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Неизползвана нива (угар, орница), с площ от 7122 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3574/24.03.2009год., на цена не по-ниска от 13010,00 лв. /тринадесет хиляди и десет лева / за целия имот.

     Търгът ще се проведе на 12.02.2015 год. /четвъртък / от 10 часа в залата на Общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви септември" № 6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 23.01.2015 г. до 14 часа на 10.02.2015 г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет.І.

     Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по банков път в срок до 15.00 часа на 10.02.2015 г.

     Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 10.02.2015 г. на Информационния център на Община Балчик.

     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа в периода от 02.02.2015 г. до 06.02.2015 г.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ 


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик