• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ОБЩИНА БАЛЧИК уведомява всички, които стопанисват места за настаняване и заведения за хранене и развлечения,  че на основание чл.133, ал.2 от Закона за туризма (в сила от 26 март 2013 г., посл. изм. ДВ бр.40 от 13 май 2014 г.) срока на издадените удостоверения за определена категория на туристически обекти е 5 (пет) години.

В изпълнение на &5, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби, подновяването на категорията на категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 година ще се извърши през 2015 г.  и е необходимо да се подаде заявление за подновяване на категорията (списъка е публикуван на сайта на общината).

В случай, че не бъде отправено искане, категоризацията ще се счита за невалидна, което ще бъде отразено в консолидирания национален туристически регистър.