• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

         Съобщаваме ви, че със заповед № 1414/21.11.2014 г. на Кмета на Община Балчик е отменена заповед № 1302/22.10.2014 г. и е прекратен обявения с нея конкурс.

         Уведомяваме всички заинтересовани лица, подали до настоящия момент заявления за участие в конкурса, че депозираните от тях заявления, ще им бъдат върнати на посочените от тях адресиОбщина Балчик, със седалище и адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик пл."21-ви септември" № 6, на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 1302 /22.10.2014 г. на Кмета на Община Балчик,


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на служители по трудово правоотношение при следните условия:


Длъжност - Старши експерт архитектура и право - 1 бр.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен: висше

- специалност: Право или архитектура

- професионален опит: 3 години

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Проверка и изготвяне на документация по допускане, процедиране, одобряване на ПУП. Изготвяне на становища и съгласувателни писма на Главен Архитект.  Работа с документация на Паметници на културата. Окомплектова преписки за съд, прокуратура, полиция и др. Изготвяне на кореспонденция по сигнали и жалби до Главен архитект.

Длъжност - Старши специалист - 2 бр.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образователна степен: висше

- специалност: Архитектура, инженерно - строителни специалности, икономика на строителството

- професионален опит: 1 година

Специфични изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения, владеене на чужд език е предимство.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Техническа подготовка по работата свързана с одобряване на инвестиционни проекти и кореспонденция към тях. Изготвяне на документация по организация и провеждане на заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията и последваща кореспонденция. Изготвяне на изходяща кореспонденция от главния архитект. Техническо изготвяне на становища и допускане за изработване на ПУП и провеждане на последващи действия по одобряването им. Техническа подготовка по приемно време на Гл.Архитект.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

- писмено заявление по образец;

- копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен;

- копие от придобита правоспособност;

- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- CV европейски формат;

- допълнителна квалификация и правоспособност ако има такива, сертификати.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса да се представят до 16.00 часа на 28.11.2014 г. на адрес: обл.Добрич, общ.Балчик, гр.Балчик пл."21-ви септември" № 6, информационен център на ОбА - Балчик.

5. Общо достъпно място на което ще се обявяват списъците и всички съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на фронт - офиса на ОбА - Балчик.


Можете да изтеглите Заявлението за участие в конкурса от прикачения файл.


Прикачени файлове: