• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 665/25.09.2014 г. на ОбС - Балчик, и Заповед № 1292/20.10.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

          1. Помещение, предназначено за  патоанатомична лаборатория с площ от 16.00 м2, представляващо обособена част от сграда на "МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. "Д - р Зл. Петков" № 1, актувана с АПОС № 217 от 22.02.1999 г.

          2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение, предназначено за  патоанатомична лаборатория

          2.1. Начална годишна наемна цена :

           - начална годишна наемна цена в размер на 92,16 лв. /деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС.

          2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

         2.3. Допускане до конкурса :

            До участие в публично оповестен неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност - осъществяване на извънболнична специализирана помощ. Същите трябва да спазват предмета на дейност на , а именно да използват горепосоченият имот, като патоанатомична лаборатория и да не променят предназначението на наетото помещение. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.


            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.10.2014 г. до 10.11.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 10.11.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова