• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК

 

О Б Я В Я В А

ПОДБОР ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ПО ПРОЕКТ „ЦНСТ - БАЛЧИК", ДОГОВОР BG051PO001-5.2.12-0033-C0001, ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ,,ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ", КОМПОНЕНТ 2: РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ,,РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 

І .Управител /социален работник/ - 1бр.

Описание на длъжността:

- разработва и изпълнява програми за подобряване на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на малки деца;

- изготвя и контролира  бюджети, и разпределя  средства за персонал, консумативи, материали, оборудване и поддръжка;

- контролира  и координира  предоставянето на грижи за деца в извън училищни, ваканционни и дневни центрове;

- ръководи и наблюдава персонала, зает с грижи и контролна малки деца;

- управлява  поддържането на сградата, съоръженията и оборудването  в ЦНСТ  с цел да се осигури безопасна обстановка за децата, персонала и посетителите;

- разглежда и тълкува  закони и държавни разпоредби и разработва  процедури, в съответствие с тях (например във връзка с безопасността и сигурността);

- наблюдава за развитието на децата и се съветва с родители или настойници;

- изготвят отчети и водят досиета на центрове за детски грижи;

- оценява персонала и координира неговото професионално развитие.

Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната уредба, като: Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните, подзаконови нормативни актове свързани със закрилата на детето.

Изисквания за заемане на длъжността:

-  образование: висше, образователна степен - магистър.

- специалност: педагогика, социална педагогика, социални дейности, психология или еквивалентна.

- професионален опит - изисква се 1 година трудов стаж по съответната специалност. Предишен опит в областта ще се счита за предимство.

- личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; лидерски качества; самоконтрол, организираност, толерантност.

Допълнителни умения:

- компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68 ал.1 т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.09.2015 г.

IІ. Социален работник - 1 бр.

Описание на длъжността: подпомага процеса на адаптация и приспособяване на  деца и младежи  от специализирани институции в Център за настаняване от семеен тип.

 - оказва подкрепа и грижа на децата,

- осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО,

- установява и поддържа връзка със семейства и близки.

- създава и води документацията на ЦНСТ

Познаване на нормативната уредба-: познания на нормативната уредба, свързана със закрилата на детето и семейния кодекс.

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование: висше, образователна степен - бакалавър.

- специалност: социални дейности, социална педагогика, психология, педагогика или еквивалентна.

- професионален опит - изисква се 1 година трудов стаж по съответната специалност. Предишен опит в областта ще се счита за предимство.

 - личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

 - нагласи и мотивация  за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции.

Допълнителни умения:

- компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68 ал.1 т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.09.2015 г.

ІІІ. Детегледач - 8 бр.

Описание на длъжността: Осигурява денонощна 24 часова грижа. Отговаря за опазване живота и здравето на децата в услугата.

- помагат на децата при измиване, обличане и хранене;
- водят и вземат децата на училище и на различни места за развлечение;
- играят с децата или ги занимават, като им четат или разказват приказки;
- помагат при подготвянето на материали и пособия за образователните и развлекателните занимания на децата;
- ръководят поведението на децата и насочва социалното им развитие;
- следят за дисциплината на децата и препоръчва или инициира мерки за контрол над поведението им, като например грижа за облеклото, подреждане на играчките и книгите;
- наблюдават и контролират игрите на децата;
- водят записки за всяко дете, включващи всекидневни наблюдения и информация за занимания, хранене и лекарства.

- Подготвят храната за децата

Всеки детегледач може да получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си и/или съобразно други утвърдени инструкции и методики за работа с деца/младежи.

Изисквания за заемане на длъжността:

- образование: средно;

- професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в сферата на социалните услуги за деца/младежи ще се счита за предимство.

 - личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

 - нагласи и мотивация  за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции

Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68 ал.1 т.1 от КТ на 8 часов работен ден със сменен режим на работа със срок до 30.09.2015 г.

 

Документи за кандидатстване:

-         Заявление - по образец /Приложение №1/;

-         Мотивационно писмо;

-         Автобиография - по образец /Приложение №2/;

-         Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;

-         Копие от диплома за завършено образование;

-         Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец /Приложение №3/;

-         Копие на документ за самоличност;

-         Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.


Начин на провеждане на подбора:

1. Първи етап - комисия разглежда и проверява подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервю ще бъдат обявени на  информационното табло на входа на Община Балчик, намиращ се на пл. „21-ви септември" № 6 и електронната страница на Община Балчик /www.balchik.bg/‎.

2. Втори етап - интервю с допуснатите кандидати.

 Интервюто се провежда от комисия, която има за цел да установи мотивите и очакванията от работата, професионалните компетенции и умения, нагласите за работа с деца и осигуряване на грижа в среда, близка до семейната.    

   

Място и срок за подаване на документите: 

Документите се подават лично на следния адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" № 6, Информационен център, Гише № 4, всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 часа и от 12,30 до 16,30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. 

Краен срок за подаване на документите:

-  26.09. 2014 г., 16,00 часа

   За контакти : телефон 0579 710 52; 0895554020


01.10.2014 г. Протокол от проведен I етап на подбор и списък с допуснатите до интервю кандидати

08.10.2014 г. Протокол от проведено интервю и списък на класираните кандидати