• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


            На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. Решение № 643 /31.07.2014 г. и Заповед № 998/25.08.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

             ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за монтиране на банкомат, а именно :

           1. Част от помещение, находящо се в сградата на ОбА - Балчик, гр. Балчик, пл. "21 септември" № 6, с площ 1 м2, за инсталиране на банкомат.

            2.  Цел на търга : отдаване под наем на част от имот за инсталиране на банкомат.

            2.1. Начална годишна наемна цена :

- в размер на 39.00 лева /тридесет и девет лева/, без ДДС, съгласно т. 3 от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени. 

            2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

            2.3. Допускане до търга :

          До участие се допускат кандидати, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност. Кандидатът следва да спазва предмета на дейност.

          Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 28.08.2014 г. до 12.09.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

           Крайният срок за приемане на депозит за участие е 12.09.2014 г. до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

           Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 0579 7-10-54 - Веселина Маринова