• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

            На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС - Балчик, Решение № 644 по Протокол № 43 от 31.07.2014 г. и Заповед № 999/25.08.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

            1. Павилион с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС.

            2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

            3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и извършват дейност, предмет на търга, а именно извършване на търговска дейност. Същите трябва да нямат задължения към Община Балчик.

            Търгът ще се проведе на 15.09.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

            Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 28.08.2014 г. до 12.09.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

            Крайният срок за приемане на предложения за участие е 12.09.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

            Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова