• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 955/08.08.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

             1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

           Терен с площ 50.00 м2, находящ се в гр. Балчик - частна общинска собственост, актуван с АЧОС 3671/27.04.2009 г., представляващ част от УПИ № ІІ, кв. 141 по ПУП на гр. Балчик /ПИ № 02508.77.51 по кад. карта на гр. Балчик/, целия с площ от 676.00 м2, за поставяне на преместваем обект, предназначен за търговска дейност.

              2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на част от терен за поставяне на преместваем обект, предназначен за търговска дейност.

2.1. Начална годишна наемна цена :

- начална годишна наемна цена в размер на 969,00 лв. /деветстотин шестдесет и девет лева/, без ДДС

2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

            2.3. Допускане до конкурса :

            - до участие в конкурса се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.08.2014 г. до 29.08.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 29.08.2014 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова