• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 06.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

След последното изменение на Закона за автомобилните превози (посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г.), на основание чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона, общинските съвети определят както максималните, така и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

С решение №819 от 24.05.2011 г. са определени и с решения №147/28.06.2012 г., №368/30.05.2013 г. и №572/24.04.2014 г. - потвърдени максимални цени както следва:

- дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

- нощна тарифа, в размер на 1.70 лева

Във връзка с гореизложеното, до 22.08.2014 г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи и водачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно минималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик