• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 05.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Община Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик 9600, пл. "21-ви септември" №6, вписано в търговския регистър с ЕИК 000852544, на основание чл. 92а ЗППЦК във връзка с решение на ОбС Балчик №418 по Протокол №31 от 26.09.2013 г., предвиждащо продажбата на акциите, представляващи 7.13% от капитала на „Албена" АД, със седалище и адрес на управление с. Оброчище 9630, община Балчик, КК "Албена", ЕИК  834025872, по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗПСК, а именно чрез публично предлагане, и съобразно потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение №686-Е от 24.07.2014 г. проспект за публично предлагане на 304 570 обикновени акции от капитала на "Албена" АД, уведомява инвеститорите за началото на публичното предлагане на 304 570 бр. обикновени безналични поименни свободно прехвърляеми акции от емисия ISIN код BG11ALBAAT17, всяка от които с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Началната дата за покупка от Предлаганите акции ще бъде първия ден на аукциона, която се определя с решението на СД на „БФБ - София" АД за допускане на книжата на Сегмент за приватизация, но не по-късно от 5 работни дни от решението на СД на „БФБ - София" АД. Аукционът ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от 45 дни.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от проспекта за публично предлагане, който ще бъде достъпен за инвеститорите по време на публичното предлагане на интернет страниците на предложителя на акциите - Община Балчик: www.balchik.bg и на лицето, което иска допускане на акциите до търговия - „Първа финансова брокерска къща" ООД:www.ffbh.bg. На интернет страниците на Община Балчик (www.balchik.bg) и на „Първа финансова брокерска къща" ООД (www.ffbh.bg) ще бъде обявен и окончателният график, както и първоначалната минимална цена на предлагането. Допълнителна информация по проспекта, както и безплатно копие от него могат да бъдат получени в офиса на „Първа финансова брокерска къща" ООД, на адрес: София, ул. "Енос" № 2, ет.4, тел.: (+359 2) 460 64 21, факс: (+359 2) 460 64 01, e-mail: dafinkicheva@ffbh.bg, лице за контакт: Надежда Дафинкичева, от 9 до 17 ч. всеки работен ден в периода на публичното предлагане. В съответствие с нормативните изисквания проспектът ще бъде публикуван и достъпен на интернет страниците на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg, и на "Българска фондова борса - София" - АД: www.bse-sofia.bg.

Прикачени файлове: