• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК

Н А Р Е Д Б А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


Приета от ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Балчик с решение 628 по Протокол № 42 от 26.06.2014 г.; отменя разпоредбата на чл. 69, обявява нищожност на разпоредбите на чл. 131, чл. 174, чл. 175 и чл. 176 с Решение № 232 от 19.06.2019 г. по Адм. дело № 190/2019 г. на Административен съд Добрич; изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич


Използвани съкращения

ДВ

Държавен вестник

ЕЕО

Електрическо и електронно оборудване

ЗАНН

Закон за административните нарушения и наказания

ЗАП

Закон за административното производство

ЗДП

Закон за движение по пътищата

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторни превозни средства

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОЧЦМ

Отпадъци от черни и цветни метали

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда

РЗП

Разгъната застроена площ

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

РУП

Районно управление "Полиция"

СО

Строителни отпадъци

ТБО

Твърди битови отпадъци


 
Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


  Чл. 1. (1) Тази наредба урежда екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Балчик като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности, има за цел да се предотврати или намали вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, като това се осъществява в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

(2)        Наредбата регламентира извършването на дейностите по изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на следните видове отпадъци на територията на Община Балчик:

1.   битови отпадъци, включително биоотпадъци;

2.   строителни отпадъци;

3.   опасни битови отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), газоразрядни лампи и електронно-лъчеви тръби, както и други опасни отпадъци, образувани от физически лица.

4.     масово разпространени отпадъци - опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и др.;

5.   отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

(3)       С наредбата се урежда заплащането на съответните услуги за дейностите, свързани с битовите, строителните и масово разпространените отпадъци във връзка с чл. 19 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(4)    Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея

норми.

(5)    С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.

(6)   Наредбата не се прилага за:

1.  радиоактивни отпадъци;

2.   отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;

3.    земя, включително неизкопана замърсена почва;

4.     незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;

5.      слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия

от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве, фекална материя, различна от класифицираната в т. 8;

6.   отпадъчни води;

7.   минни отпадъци;

8.    трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;

9.         странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за


биогаз или компост;

10.    седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства.

Чл. 2. Наредбата е задължителна и за населените места на територията на Община Балчик и се отнася за всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на Общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

Чл. 3. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци се прилага при следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

1.   предотвратяване на образуването им;

2.   подготовка за повторна употреба;

3.   рециклиране;

4.   друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;

5.   обезвреждане.


Раздел II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА


Чл. 4. (1) Кметът на Община Балчик организира управлението на битовите и строителните отпадъци, както и третирането на масово разпространени и на опасни отпадъци от бита, образувани на територията на общината, съгласно изискванията на ЗУО, подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба като:

1.        Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършва дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

2.        Осигурява достатъчно количество изправни съдове за събиране на битовите отпадъци (контейнери, кофи, кошчета и други) така, че при определена честота на извозване, определена въз основа на информация за средното количество на битовите отпадъци, постъпила от различните райони на града и селата, да не се допуска препълването им.

3.        Осигурява разделно събиране на битовите отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и на транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им по разработен график.

4.        Организира провеждането на мероприятия за почистване на населените места на територията на общината с привличане на широко участие на обществеността.

5.        Осигурява почистването от отпадъци на общинските пътища, уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

6.       Организира закриването и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци.

7.       Организира разделното събиране и сортиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих и др.

8.       Организира дейностите по разделно събиране на опасните отпадъци от общия поток битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

9.       Осигурява организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Балчик.

10.   Определя маршрута за транспортиране на отпадъците от строителни площадки при разрушаване или реконструкция на сгради до съоръжения и/или инсталации за третирането им.

11.   Отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране;

12.   Определя места за събиране и временно съхраняване, както и места за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, отговарящи на изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2 от 8.01.2013 г.) и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн. ДВ бр. 29 от 30.03.1999 г.) и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;

13.   Осигурява организирането и прилагането на система за разделно събиране на отработените моторни масла и отпадъчни нефтопродукти;

14.   Определя места за поставяне на съдове за събиране на НУБА, организира дейностите по събиране и временно съхраняване на НУБА и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване или с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и/или на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

15.   Определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, както и организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално;

16.   Определя местата за разполагане на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и техния брой на територията на общината, както и организира дейностите по събирането, транспортирането и съхраняването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване;

17.   Определя места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината в съответствие с общинската програма за управление на отпадъците и организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, без да възпрепятства дейността на лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, сключили договор с организация по оползотворяване, с ПУДООС и/или с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално.

18.   Организира разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.

19.   Организира осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и в други населени места на територията на общината, така че предлаганите услуги да бъдат достъпни за жителите на общината.

20.   Осигурява поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината.

21.   Организира предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

22.   Осигурява и прави публично достояние телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейността по обработването на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на населените места.

23.   Осигурява изпълнението на мерките в Националния план за управление на отпадъците.

24.   Заверява планове на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки за разполагане на територията на Общината на съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки, посочени с конкретни параметри (обем, тип).

25.   Разработва и изпълнява Общинска програма за управление на отпадъците - неразделна част от Общинската програма за околна среда.

26.   Ежегодно в срок до 31 март информира Общинския съвет - Балчик за изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците за предходната календарна година и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Варна).

27.   Предлага за одобрение от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.

28.    Осигурява информация на обществеността за местата на разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и сортиране на отпадъците и предаването им за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, в т.ч. площадките за:

             а)поставяне на съдове за разделно събиране и за временно съхраняване на ИУЕЕО;

              б) поставяне на съдове за събиране на НУБА;

              в) смяна на отработени масла, включително за сервизите и бензиностанциите, извършващи смяна на отработени масла на територията на общината;

             г)събиране на излезли от употреба гуми;

             д)събиране на ИУМПС;

             е) безвъзмездно предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и условията за предаването им.

(2)     Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация за изпълнение на задълженията си по ал. 1.

(3)      Кметът на общината има право да възложи задълженията си по ал. 1 на специализирани фирми и организации по третиране на отпадъци, притежаващи съответното разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

(4)    Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на битови отпадъци по ал. 1, т. 3, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на Общинския съвет - Балчик, със:

1.  организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III на ЗУО, и/или

2.   други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Община Балчик, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(5)       С договорите по ал. 4 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм и се определят най-малко следните условия:

1.    изискванията към системата за разделно събиране на битовите отпадъци от домакинствата, в т. ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на битовите отпадъци, честота на обслужване;

2.    количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;

3.    задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на Община Балчик;

4.     задълженията за предоставяне на информация на гражданите на Община Балчик по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

(6)    Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 7 като може да сключва договори със:

1.     организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

2.     други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи:

а)  разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки на територията на Община Балчик, или лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ, издаден по реда на глава трета, раздел III от ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, или

б) разрешение за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС (обн. ДВ бр. 91 от 2002 г.).

(7)    Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, т. 12 и 13 в следните случаи:

1.      по т. 12 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

2.  по т. 13 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а)  организация по оползотворяване на отработени масла;

б)лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално, или

в) ПУДООС.

(8)    Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, т. 14 в следните случаи:

                    - когато лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране на НУБА върху общински имот и имат сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на НУБА и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане със:

а)  организация по оползотворяване на НУБА,

б) лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си по тази наредба индивидуално, или

в) ПУДООС.

(9)         За извършване на дейностите по ал. 1, т. 14 Кметът на общината сключва договори с лицата, извършващи дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане и притежаващи:

1.  разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздел I или II от ЗУО, или

2.   комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(10)        По предложение на лица, извършващи дейностите по организация по оползотворяване на НУБА или лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си индивидуално, Кметът на общината може да определи нови места по ал. 1, т. 14.

(11)     В случаите по ал. 1, т. 14 Кметът на общината съставя график за събиране на НУБА, включващ не по-малко от две дати годишно.

(12)     Графикът по ал. 11 се изготвя съвместно с лицата по ал. 9 и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

(13)     Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, т. 15, когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:

а)  организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си индивидуално, или

в) ПУДООС.

(14)      За извършване на дейностите по ал. 1, т. 15 Кметът на общината сключва договори с лицата, извършващи събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ, притежаващи съответния документ от ЗУО, и контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори.

(15)     Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, т. 16, когато лицата, които пускат на пазара МПС, не са изградили площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот, и имат сключен договор със:

1.   организация по оползотворяване, притежаваща разрешение за дейността издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

2.   ПУДООС;

3.   лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(16)     Площадките за съхранение на ИУМПС по ал. 1, т. 16 трябва да отговарят на изискванията от Приложение № 2 на Наредбата за излезлите от употреба Моторни Превозни Средства (обн. ДВ. бр. 7 от 25.01.2013 г., посл. изм. ДВ бр. 95 от 01.11.2013г.) и за тях се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

(17)      Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, т. 17 при наличие на сключен договор, финансиран от:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или

б)    лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, или

в) ПУДООС.

(18)      За извършване на дейностите по ал. 1, т. 17 Кметът на общината сключва договори с лица, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане, и притежаващи:

1.  разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или

2.   комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(19)         По предложение на лица, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, организация по оползотворяване на ИУЕЕО или лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, Кметът на общината може да определи нови места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината.

(20)     В случаите по ал. 1, т. 17 Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно. Графикът се изготвя съвместно с лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

(21)    Общинската програма за управление на отпадъците по ал. 1, т. 25:

1.   се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците;

2.   се разработва и приема за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците;

                     3.   се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

4.включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на Кмета на общината и изискванията по глава втора, раздел III на ЗУО;

                      5.се публикува на интернет страницата на община Балчик с цел осигуряване на обществен достъп.

(22)     Кметовете на две или повече общини, включени в регион могат да разработят обща програма за управление на отпадъците, съгласно чл. 49, ал. 9 от ЗУО, в случай че задълженията, отговорностите и мерките, засягащи отделните общини, са ясно разграничени в програмата.

Раздел  III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

Чл. 5. (1) Общинският съвет - Балчик:

1.      Определя изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други.

2. Определя заплащането за предоставяните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространените отпадъци, на своята територия. За целта, в срок до 6 месеца, считано от датата на приемане на настоящата наредба, Общинският съвет приема съответни тарифни цени по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (обн. ДВ бр. 17 от 1997 г.).

3.   Приема решение за участие в регионално сдружение, съгласно чл. 24 от ЗУО, копие, от което се изпраща на Кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.

4.        Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Балчик, разработена по чл. 4, ал. 1, т. 25 от настоящата наредба, и контролира изпълнението й.

5.         Определя годишния размер на таксата за битови отпадъци за всяко населено място и за всяка дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване), въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

а)  осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

б)  събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

в)  проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО;

г)   почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2)        Таксата по ал. 1, т. 5 се заплаща от собствениците (ползвателите, концесионерите) на облагаеми с данък недвижими имоти по ред, определен от Общинския съвет, в левове според количеството на битовите отпадъци.

(3)    Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 2, размерът на таксата се определя пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

(4)       Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

(5)     Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

Общината уведомява лицата по ал. 2 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.


Раздел IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


Чл. 6. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с изискванията на ЗУО.

(2)     Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на лицата по ал. 1, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците. Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба.

(3)        Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат, на чиято употреба се образуват отпадъците, при условията на ЗУО.

            Чл. 7. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци имат право:

1.       Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

2.       Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба;

3.       Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или за некачествено изпълнение на задълженията от лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;

4.       Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.

Чл. 8. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни:

1.       Да изхвърлят различните видове отпадъци само в определените за целта специализирани съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъците извън тях;

2.       Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите, на които са собственици, ползватели или наематели;

3.       Да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или стопанисват;

4.       Да спазват регламентирания със ЗУО, подзаконовите актове и настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадъци.

Чл. 9. Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.

Чл. 10.  ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове.

2.Изхвърлянето на смесени отпадъци на неопределени от общината места.

3. Изхвърлянето на растителни и животински отпадъци на определените от кмета на общината места.
           4. Изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на неразрешени за това места (депа).
           5. Нарушаване на разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за това депа.
           6. Изхвърлянето на излишните земни маси, строителни отпадъци и др. материали на места извън определеното от общината депо.
           7. Изхвърлянето в съдовете за ТБО отпадъци, които могат да увредят съдовете, сметоизвозващата и сметообработваща техника или замърсяват околната среда в това число течни, агресивни, боядисващи, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, строителни, едрогабаритни и др. отпадъци.
          8. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци, цитирани т.6, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника.
          9. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци, отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
         10. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните (за разделното събиране).
         11. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в кошчетата за улична смет.
         12. Механичното увреждане на съдовете за битови отпадъци и кошчета за уличната смет.
         13. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала напълно жар.

         14. Изхвърлянето на земни, маси, отпадъци от строителната дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за ТБО, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници на имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти.
         15. Запалването, нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на битови отпадъци в или извън съдовете.

         16. Изгарянето на отпадъци в съдовете за ТБО и изхвърлянето на незагасена жар.

         17. Изваждането на отпадъци от съдовете за ТБО, в т.ч. за разделното събиране.

         18. Изхвърленото на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места и в дни определени с график.

         19. Изгарянето на отпадъци на всякакъв вид отпадък, само в определени съоръжения
         20. Разместването на съдовете за битови отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.
         21. Изхвърлянето на угарки, употребени билети, люспи и черупки от семки и фъстъци; хартиени, пластмасови и стъклени отпадъчни опаковки по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места.
          22. Поставянето  на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, ел. стълбове,  дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и изписването на знаци, символи текстове по тях.
          23. Изливането на води, изхвърлянето на отпадъци при изтърсването и изтупването от балконите и прозорците на жилищни сгради.
         24. Изливане на отпадъчни води  от санитарните възли (бани, тоалетни и др.) в улуците  на сградите и дъждовната канализация.
         25. Изпускане на води от басейните на улиците, тревните площи, съседните дворове, и всякакви други места, не предназначени за тази цел. 
         26. Изхвърлянето и предаването на утайки от септичните ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, на места различни от градска пречиствателна станция за отпадъчни води.
         27. Допускане изтичането на фекални води по улиците, съседните дворове и др., поради несвоевременно почистване на попивните и черпателни ями.
         28. Допускането отвеждане на води от строителните площадки или бетонни възли в шахтите на канализацията    
         29. Паркирането на  спрени от движение МПС,  трактори, ремаркета, автомобили,    лодки и др. превозни средства, ненужни обемисти домашни вещи върху зелените площи, уличните платна и паркингите около тях; както и по начин, който пречи на събирането и извозването на битови отпадъци.

          30. Заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали, дърва или въглища за огрев извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи.
           31.Миенето, почистването и ремонтирането на МПС по улиците, площадите,   парковете, зелените площи, терените на жилищните комплекси и др. обществени места, което води до замърсяване на околната среда с вредни отпадъци, масла, метални стружки, боя, и др.
          32. Изоставяне на ИУМПС върху имоти - държавна и общинска собственост.
          33. Извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства и/или отпадъци от тях, от собствениците им или от лица без да притежава съответното разрешение издадено от ЗУО.
          34. Предаването на ИУМПС и/или отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение  от ЗУО;
          35. Транспортирането на строителните отпадъци и излишните земни маси над 1 м3 без издадено разрешение от общината.
         36. Отклоняване от предварително указания в разрешенията маршрут за движение.

         37. Складирането на строителни и др. материали и приготвянето на варови, циментови и др. разтвори в зелените площи,  по тротоарите и уличните платна, без издадено строително разрешение при осигурено заграждение или контейнер.
         38. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след приключване на строителните дейности  от собственика, инвеститора и др.
          39.Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в гр. Балчик и другите населени места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.
          40. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества  и материали в необорудвани за целта специални МПС.
          41. Складиране на животински и растителни отпадъци; селскостопанска продукция (шума, сено), дърва и др. по тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. обществени места.
          42. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (използвани батерии, негодни за употреба акумулатори, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти, опасни вещества, излезлите от употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др.), обозначени с маркировката за разделно събиране, в контейнери и в  съдове  за събиране на смесени битови отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по-начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
        43. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
         44. Нарушаване целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и изхвърлянето им в съдове за смет и места различни от определените, освен ако лицето притежава разрешение от ЗУО.
         45. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на почвата, в т. ч. зелени площи, тротоари, улични платна и др.
         46. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни  нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностни и подземни води, и в канализационните системи.

         47.Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове неотговарящи на изискванията.
          48. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията на реките.
          49.    Изземването без надлежно разрешение на пръст, пясък и други инертни материали от територията на община Балчик.

          50. Предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО.
          51. Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
           52. Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда, или до разпространение на зарази и болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.
          53. Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на неразрешените за тази цел места.
         54. Движението на каруци, талиги и др., без специално оборудване (престилки)  за събиране на животински отпадъци.
         55. Допускане появата на животински екскременти  по улиците, тротоарите, зелените площи и др., от собствениците им. 
         56. Допускане на трупове от умрели животни на открито.
         57. Свободно пускане на птици,  кучета и др. домашни животни в паркове, зелени площи, детски площадки и др., от собствениците им или лицата които отговарят за тях
         Чл.11 Отговорност за спазване на разпоредбите на чл. 10 носят физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, включително:
         1. Ръководителите на фирми и организации, техните управители или упълномощени от тях лица.
          2. Собственикът и/или ползвателя, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който обитава еднофамилното жилище.
          3. Всички собственици или наематели на многофамилни жилища.
          4. Председателите на домсъветите или домоуправителя на многофамилните жилищни сгради.   

        Чл. 12 (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в

чието владение се намират те.

          (2)  Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните

отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35  от ЗУО  за

отпадъци със съответния код съгласно  Наредба № 3  за класификация на

отпадъците (обн. ДВ бр. 44 от 25.05.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 20.03.2012г.) за съответната дейност и площадка.

          (3) Притежателите на отпадъци са длъжни:

          1.  да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и

свойства отпадъци;

         2.  да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си

за третиране на отпадъци;

         3.  да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да

бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на  ЗУО, на територията на

Република България;

         4.  при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират безопасното им управление;

         5.  да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със  ЗУО  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

         6.  в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до

съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и третиране

на отпадъците и до документацията по отпадъците;

         7.  да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни отпадъци;

         8.  да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на

замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталациите  или

съоръженията за третиране на отпадъци;

         9.  да предвидят необходимите финансови средства за:

        а) изпълнение на плана за мониторинг;

        б) закриване на инсталациите или на съоръженията за третиране на отпадъци;

        в) следоперативен мониторинг и контрол;

        10.   да изготвят план за действие при възникване на аварии при осъществяване

на дейности с отпадъци;

        11.   да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на

суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството

или вида на образуваните отпадъци и техните опасни свойства.

       (4) При възникване на замърсяване лицата, при чиято дейност се образуват и/или

третират отпадъци, предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от

него върху здравето на хората и околната среда.

        Чл. 13.  (1)  За смесени отпадъци, образувани от домакинствата, не се прилагат

изискванията на ЗУО относно:

         1.  контрол на опасни отпадъци;

         2.  забрана за смесване на опасни отпадъци;

         3.  етикетиране на опасни отпадъци;

         4.  водене на документация за опасни отпадъци по глава четвърта, раздел I от ЗУО.

         (2)  Разпоредбите на ЗУО относно етикетиране и документация за опасни отпадъци

не  се прилагат за отделни фракции от опасни отпадъци, образувани от домакинства, до

приемането им за събиране, обезвреждане или оползотворяване от лице, притежаващо

съответното разрешение.


 

Раздел V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА


           Чл.14 (1) (изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич)

Дейности по съхранение, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

(2) Разрешение не се изисква, когато количеството на отпадъците не надвишава 0,100 м3 в денонощие.
             Чл.15 (1) Отговорни за организираното събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Балчик, са лицата, както и снегопочистването и зимното поддържане на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности.
            (2) Лицата по ал. 1 са право:
            1. Да предлагат промени в технологичната и/или схема на работа, целящи подобряване на качеството на извършените дейности;

2. Да извършват и други дейности, в съответствие с издадените им разрешителни или регистрационни документи, които не се предмет на сключения с общината договор;

3. да сигнализират общинската администрация на нарушения, по смисъла на тази наредба и на ЗУО, извършени от граждани, юридически лица и едноличните търговци, и др. организации. 

Чл. 16 Лицата по чл. 15, ал. 1 са длъжни:

           1.  Да изпълняват дейностите, предмет на сключения  договор, качествено в

съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно

спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

          2.  Да изготвят и съгласуват с общинската администрация, цялостна технологична

и организационна схема на работа, в т.ч. местоположението на съдовете за ТБО и

маршрути за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност,

графици за извършване на дейностите (сметопочистване, сметоизвозване, миене на

улиците, зимно дежурство, измиване и дезинфекция на съдовете за ТБО и др.)

3.  Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната

и/или организационна схема на работа.

4.  В случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на

дейността, незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат  всички

необходими действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.

5.  Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за ТБО и др.).

6.  Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.

7.  Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за ТБО, съгласно утвърден

график.

8.  Да измиват и дезинфекцират сметоизвозвощите машини, преди да напуснат

депото и/или инсталацията, където са предадени отпадъците.

9.  Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 2от 22 януари 2013г.  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ бр. 10 от 05.02.2013 г., посл. изм. ДВ бр. 86/01.10.2013г.).

Чл. 17.  (1) Почистването  (включително от сняг и лед)  и поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите терени към жилищните сгради е задължение на лицата, които ги обитават и/или стопанисват, организирани от  Управителите на етажната собственост  или Председателите на Управителни съвети.

(2) Почистването  (включително от сняг и лед)  и поддържането на чистотата на

дворовете и прилежащите терени към административните и обществените сгради,

териториите на промишлените предприятия, автогарите, пазарите, платените паркинги, складовите бази е задължение на лицата, които ги стопанисват и/или експлоатират.

(3) Почистването и поддържането на чистотата (в т.ч. осигуряване на съответни

съдове за отпадъци) за парковете, градините и др. зелени площи (неразпределени като

прилежащи терени) е задължение на лицата, които ги стопанисват.

(4) Почистването и поддържането на чистотата (вкл. обезпечаване с необходимия

брои кошчета за отпадъци) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени  -

общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на

ползвателите, в случаите когато същите не са заплатили  такса за услугата.

Чл.  18.  (1) Лицата, осъществяващи дейностите по обезвреждане на битови отпадъци   от територията на  Община Балчик, уведомяват  Кмета най-малко две години

преди изчерпването на обема на депото или изтичането на експлоатационния срок на

инсталацията.

(2) При уведомяването по ал. 1    Кметът на  Община  Балчик предприема действия за

определяне на нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за

обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на

отпадъците на регионален принцип.

Чл.  19. (1) За услугите по събирането, извозването, преработването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържането на чистотата на

местата за обществено ползване, данъчно задължените лица  на  територията на община

Балчик заплащат  такса  за битови отпадъци,  определена от  Общинския  съвет  -  Балчик.

(2)  За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала

събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови

отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

(3) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по  ал. 1  в съответния

район, както и честотата на сметоизвозване,  се определят със заповед на  Кмета  на

общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
            Чл.20  (1) Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемните шахти, зелените площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
             Чл. 21 Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., са лицата, които ги обитават или стопанисват.
              Чл. 22  (1) Фирмите,  организациите,  които образуват отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането им,  или извозването им до инсталации за обезвреждане, или до общинско депо, когато депонирането им е разрешено от РИОСВ.
             (2) За депониране на небитови отпадъци в случаите по ал. 1 се заплаща такса за ползване на депото по цени, определени с тарифа съгласно Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги за територията на община Балчик.
          (3) Извозването на отпадъците може да се извършва и от фирмите, осъществяващи дейностите по третиране на битовите отпадъци въз основа на сключен договор   и заплащане на услугата по третиране на небитовите отпадъци.

 

Раздел шести VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ


             Чл. 23.  Изискванията за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се определят с Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г., в сила от 01.01.2014г.).

Чл.  24.  (1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и

доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или

застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото

оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с

изискванията на наредба по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.

(2) Възложителят на строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно

премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи

сигурността строежи носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка

за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни

отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО.

(3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване

или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на

разрушаването селективно по материали след одобряване на план за управление на

отпадъци  от строителство и разрушаване по чл. 11 от ЗУО, което се вписва като

задължително условие в договорите за възлагане на премахването.

(4) Разходите  за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за

сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или

съоръжението.

(5) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи,

с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в

договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани

строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.

Чл. 25. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци (вкл.  строителните  отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) и излишните земни  маси е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани.

Чл. 26.  (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.

(2) Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на  строителните

отпадъци и инсталацията/съоръжението за третирането им.

(3) Предаването и приемането на строителни отпадъци се извършва въз основа на

договор.

Чл.27.(1) При подаване на молба за издаване на разрешение за строеж  и разрешения за реконструкция на сгради и съоръжения, към нея се прилага декларация за очакваните количество строителни отпадъци според проекта. Декларираните количества се вписват в разрешението за строеж.

(2) В случай на изменения в проекта, водещи до промяна в количеството на строителни отпадъци спрямо количеството, вписано в строителното разрешение, собственикът на обекта подава молба за изменение на строителното разрешение.

(3)  Когато дейностите по третиране и транспортиране на  строителните отпадъци  и

излишните земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива

строителна линия, и/или обекти, от които общото количества на  строителните отпадъци  и

излишните земни маси  надвишава 1 куб. м., отговорните по чл. 11 лица подават по образец

заявление за издаване на разрешение или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО по

образец  за обектите на високо строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в размер на строителната стойност на възстановителните работи, въз основа на които Община Балчик издава разрешение за третиране и транспортиране на  строителните отпадъци и излишните земни маси.

           (4) Разрешение за третиране и транспортиране на  строителните отпадъци  и излишните земни маси, се издава за всеки отделен обект.

           (5)  В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на  строителните отпадъци и излишните земни маси, както и номерът на издаденото му разрешително.

           (6)  Задълженията за третиране и транспортиране на  строителните отпадъци  и излишните земни маси на съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец № 15 независимо от продължителността на строителството.

           (7) При приемане на обекта да са представят документи, удостоверяващи начин а  за третиране на формираните строителни отпадъци. В случай, че количеството  не отговаря на

вписаното в строителното разрешение  или на пропуски в документацията относно третирането на  строителните отпадъци  и  излишните земни маси, собственикът на отпадъците се санкционира по реда на глава четиринадесета от тази наредба.

Чл. 28.  Отговорното  лице  за  изпълнение на строежи, разрушаване на законни сгради и съоръжения, премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или

застрашаващи сигурността строежи е длъжно:

1.  да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е

започнала каквато и да било дейност на нея  (не се отнася за линейните обекти на

техническата инфраструктура);

2.  да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и

транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици;

3.  да не допуска  замърсяване по какъвто и да е начин (от камиони и друга техника

с мръсни гуми, от работещите на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите ,

зелените площи и другите територии за обществено ползване и на съседните имоти

при транспортиране на  строителни  материали, СО  и излишни земни маси  и извършване на строителни, изкопни и ремонтни работи;

4.  да не допуска транспортиране на СО и земни маси в камиони без покривала.

Чл.29.  Депонирането и третирането на строителни отпадъци  и излишни земни маси се извършва само на определените от Кмета на Общината депа за строителни отпадъци и земни маси, операторите, които притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО за дейността.

Чл.30.  Отговорност за дейностите по депонирането и третирането на строителни отпадъци и излишни земни маси, както и стопанисването на площадките на депата за строителни отпадъци по време на експлоатацията им носят операторите на депата.

Чл. 31.  (1) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144,  ал. 1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), представят и информация за количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния проект.

(2) Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на ЗУТ без

наличие на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35

от ЗУО за дейности с отпадъци, когато такъв се изисква.

(3) Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на депа за опасни и

неопасни отпадъци без наличие на определен размер на обезпеченията за закриване и

следексплоатационни грижи на площадките на депа в съответствие с чл. 60 от ЗУО.

Чл. 32.  (1) Възложителите на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и възложителите на премахване на строежи,  възлагат изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.

(2) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

(3) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

(4) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

(5) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

(6) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

(7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административно - процесуалния кодекс.

(8) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка

на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

(9) Изпълнението на плана и състоянието на обектите се установяват:

1.  за строежите, за които се упражнява строителен надзор  -  с окончателния

доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, в който се

описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци

и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта,

като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на

отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за

извършване на дейности с отпадъци;

2.  за строежите, за които не се упражнява строителен надзор  - с отчет до Кмета

на Община  Балчик по образец съгласно наредбата  по чл. 43,  ал. 4  от ЗУО, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на

отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за

извършване на дейности с отпадъци.

(10) Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект

или плана за управление на строителни отпадъци, както и на Директора на РИОСВ - Варна.

Чл. 33.  (1) Лицата, осъществяващи дейностите по обезвреждане на строителни отпадъци, уведомяват Кмета на Община Балчик най-малко две години преди изчерпването на обема на депото за строителни отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията.

(2) При уведомяването по ал. 1 Кметът на  Община  Балчик предприема действия за

определяне на нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за

обезвреждане на отпадъците.

Раздел VII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА  НЕОПАСНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ


            Чл.34 (1) Неопасните производствените отпадъци се съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно изискванията но ЗУО и съответните подзаконови актове.
            (2) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се третират от:
            1. Причинителя  - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентните органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал.2 от ЗУО;
            2. Лицата, на които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО издадено за съответната дейност.
            3. Оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
           (3) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.
           (4) Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинските депа за битови отпадъци може да се извършва след издадено разрешение от ЗУО,  въз основа на молба от притежателя на отпадъците.
           (5) Притежателите на неопасни производствени отпадъци заплащат на оператора на депото услугата по депонирането (обезвреждането) им.
             Чл.35 Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.

Раздел VIII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

              Чл.36 (1) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда глава седма, раздел II от ЗООС.
               (2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява  вещно право.
                (3) Опасните отпадъци се опаковат, етикетират и транспортират в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.
                Чл.37 Изискванията за третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци са определени в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци ( Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.) 


Раздел IХ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ


             А)Масово разпространени отпадъци
             Чл.38 (1) Изискванията към продуктите, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, редът и начините за тяхното разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, включително целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, се определят с наредби на   Министерския съвет.

           (2) Лицата, пускащи на пазар продукти, след употребата, на който се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както  и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 2 изпълняват задълженията си:

1. индивидуално, или

2. чрез колективни системи, представляващи от организация по оползотворяване.

(4) В случай, че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 2, както и всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайни потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти, в съответствие с изискванията на наредбите по ал. 1

(5) Лицата по ал. 2 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(6) Лицата по ал. 2 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след сключване на договор с организация по оползотворяване по ал. 3, т. 2, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(7) Договорите по ал. 6 съдържат изискванията за проверка и одитиране на данните за продуктите, пуснати на пазара от лицата по ал. 2.

(8) Лицата по ал. 2 могат да променят организацията по оползотворяване, чрез която изпълняват задълженията си, само след като прекратят договора си по ал. 6 с нея. При сключване на нов договор с друга организация по оползотворяване задълженото лице е длъжно да й представи копие от уведомлението за прекратяване на договора си с предходната организация.

(9) Лицата по ал. 2 не могат да участват по едно и също време в повече от една организация за един и същ отпадък.

(10) Организациите по  оползотворяване и лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си, създават системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на съответния вид масово разпространени отпадъци на територията на Република България в съответствие с изискванията  на ЗУО и наредбите по ал. 1.


Б) Негодни за употреба батерии и акумулатори

Чл. 39 (1) Лицата извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, трябва да притежават:
            1. Разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздел I или II от ЗУО
           2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
          (2) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
            Чл.40 За събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в обектите на лица, предлагащи батерии и акумулатори за продажба на крайните потребители, не се изисква разрешение или регистрационен документ в случаите, когато съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.
           Чл.41 Дейностите по предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършват от лица, притежаващи разрешение за оползотворяване и/или обезвреждане и/или разрешение за изнасяне на отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО.
           Чл.42 (1) Негодните за употреба батерии и акумулатори се събират разделно  и се поставят на определените за целта места в обозначени съдове за разделно събиране. 
            (2) Забранява се поставянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.
           Чл.43 (1) Местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, включват  и местата за продажба на батерии и акумулатори.
             (2) Лицата, предлагащи батерии за продажба на крайни потребители, задължително предвиждат места за поставяне на съдове за събиране и за приемане на негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.
            (3) Лицата по ал. 2 в рамките на работното време са длъжни да осигурят достъп до съдовете за събиране, разположени на тяхна територия, на крайните потребители.
          Чл.44 Събирането и временното съхраняване на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:
             1. Да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодействат с тях;
             2. Да осигуряват вентилация на въздух;
             3. Да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори".
           Чл.45 Транспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори и на отпадъци от тях се извършва, с превозни средства, отговарящи на изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

(Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.)

           Чл.46 Забранява се неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодните за употреба акумулатори.
           Чл.47 Забранява се събирането на негодните за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, обстоятелства.
           Чл.48 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба батерии и акумулатори в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (обн.  ДВ бр. 2/08.01.2013г., посл. изм. ДВ бр. 51/11.06.2013г.)

В) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  
           Чл. 49 Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на  излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), трябва да притежават:
           1. разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I или II от ЗУО;
          2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
          Чл.50 Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
          Чл.51 За събиране на ИУЕЕО в обектите на лица, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители не се изисква разрешение или регистрационен документ, когато обектите и съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.
          Чл.52 (1) Производителите и вносителите на ЕЕО, предназначено за употреба в бита, създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, трябва да осигурят:
          1. събиране от крайни потребители:
           а) чрез превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО
           б) чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО
          в) чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;
          2. предаване на събраното по т. 1 ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;
         (2) Производителите и вносителите на ЕЕО могат да установят депозитни системи за ЕЕО, пуснато от тях на пазара.
          (3) Въвеждането на системи за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
         Чл.53 (1) Крайните потребители предават ИУЕЕО на площадки по чл. 38 от ЗУО
          (2)  потребителите по ал. 1 могат да върнат ИУЕЕО в търговските обекти при покупката на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.
          Чл.54 (1) Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители:
          1. Приемат  без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции както закупеното от потребителя;
          2. Предвиждат място за събиране на ИУЕЕО на територията, на която извършват продажба.
          3. Приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции както закупеното от потребителя;
         4. Предвиждат място за събиране на ИУЕЕО на територията, на която извършват продажба.
        (2) лицата по ал. 1 извършват дейности при наличие на сключен договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО, с производители и вносители на ЕЕО, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, или с лица по чл. 35 от ЗУО;
        (3) лицата по ал. 1 могат да откажат да приемат   ИУЕЕО, което:
         1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве;
         2. не е цял уред;
         3. съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.
        Чл.55 Производителите и вносителите на ЕЕО са длъжни да осигурят събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, прието по реда на чл. 52 от настоящата наредба.
        Чл.56 За извършване на дейностите по чл. 49 и чл. 50 Кметът на общината сключва договори с лица, притежаващи съответното разрешение.
         Чл.57 (1) В случаите по чл.52 Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от четири дати годишно.
         (2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно с лицата по чл. 52.
         (3) Графикът по ал. 1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.
         Чл.58  Площадките за временно съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО се проектират, оборудват и експлоатират, съгласно Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудвано и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци,  и съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
      Чл.59 Местата за разделно събиране на ИУЕЕО и площадките за временно съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".
      Чл.60 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба ЕЕО в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудвано във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр. 24 от 12.03.2013г.)

Г) Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
        Чл.61 изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

Лицата, извършващи дейностите по временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават:
         (1) разрешение по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
         (2) комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
         Чл.62 Забранява се:
          1.изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни води, в териториалното море и в канализационните системи;
          2.съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата;
          3.третиране, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух;
          4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти;
          5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават разрешение по чл. 81  от ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС;
           6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;
          7.смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
          8. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на битови отпадъци;
          9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
          10. депонирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
           Чл.63 Производителите и/или вносителите на масла, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация относно местата за смяна на маслата след употреба им и възможните опасности за здравето при неправилното им манипулиране.
           Чл.64 Производителите и/или вносителите на масла създават системи за събиране на отработени масла, които осигуряват:
           1.приемането на отработени масла от крайния потребител в места за смяна на масла;
           2.събиране на отработени масла от местата по т. 1
           3.събирането на отработени масла, които се образуват от експлоатацията на техника и оборудване от площадките за временно съхраняване;
          4.предаването на събраните по т.2 и т.3 отработени масла на съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла.
          Чл. 65 (1) Кметът на Общината
           1. определя места за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;
           2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане
          (2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
          1.  по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имат, и
          2. по т. 2  - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане със:
         а) организация по оползотворяване на отработени масла,
         б) производители и вносители на масла
         в) предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда.
         Чл.66 (1) Притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, които не могат да осигурят тяхното оползотворяване и обезвреждане ги предават на лица по чл.35 от ЗУО.
          (2) Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списък на местата по чл. 65, като посочват и точен адрес, телефон и фирма на най-близкото място за смяна на отработени масла.
         Чл.67 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на  Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2 от 08.01.2013г., приета с ПМС 352/27.12.2012г.)

 

Д) Излезли от употреба гуми

        Чл. 68  (1) изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

Дейностите  по съхранение, преработване и/или обезвреждане на ИУГ имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.

            (2) Изграждането на събирателните пунктове за ИУГ е задължение на лицата, получили разрешение по чл. 81 от ЗУО.

            (3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват с Кмета на общината.

            (4) Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да предават от употреба гуми само на определените събирателни пунктове.

Е) Излезли от употреба МПС
            Чл.69 отменя разпоредбата на чл. 69 с Решение № 232 от 19.06.2019 г. по Адм. дело № 190/2019 г. на Административен съд Добрич     

Чл.70 Собствениците на МПС- та, на което не са заверени знаците за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № I-45 от 2000г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност и което не се съхранява в имоти - частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.
        Чл.71 Собственикът на МПС с прекратена регистрация на основание на предоставено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрация, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни на регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ бр. 31/14.04.2000г., посл. изм. ДВ бр. 67/31.08.2012г.)  е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.
         Чл.72 Общинският съвет определя с настоящата наредба реда за събиране и управлението на отпадъците от ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост, в случай, че собствениците им не изпълнят задълженията си по чл.70 и чл.71, както и в случаите когато МПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежния ред от компетентните органи.
          Чл. 73 (1) Кметът, назначава комисия в състав: служители на РПУ - Балчик, общинска администрация и "КАТ - Пътна полиция"
          (2) Комисията:
          1. Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост (тротоари, улици, площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др.);
          2. Издирва техните собственици;
          3. Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост, съгласно образец  - приложение 1;
          4. Съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС, съгласно образец - Приложение 2 и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване съобразно образец  - Приложение 3.
         (3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.
         (4) В случай, че собственикът на УИМПС не може да бъде установен, предписанието се поставя на информационното табло в общинска администрация.
         (5) Едновременно с връчването на предписанието (поставянето на информационното табло) се съставя протокол за техническото състояние по образец - Приложение 2.  
         (6) Когато собственикът е неизвестен не може да бъде открит или уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативен протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.
         (7) В тридневен срок от получаването на предписанието собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение.
         (8) Изискванията за връчване предписанието за преместване на ИУМПС в 3 - дневен срок се счита за изпълнение с неговото връчване, респективно поставянето му на информационното табло в общинска администрация. Срокът за преместването започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието дата и завършва в 24 часа на третия  ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.
          (9) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол съобразно образец - Приложение 3, съставен от комисията по чл. 73 (1) кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС в център за разкомплектоване на ИУМПС. След изтичане на законните срокове за обжалване по ЗАП, Заповедта се изпълнява от определени от кмета в заповедта лица, за сметка на собственика на ИУМПС.
          Чл. 74 (1) При приемането на ИУМПС в центъра за разкомплектоване, оператора издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;
          (2) Предадените в центъра ИУМПС се пазят в срок от 14 дни от датата на приемането им;
          (3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на оператора направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.
          Чл.75 В случаите когато ИУМПС не съдържа основни компоненти или съдържа отпадъци, които са били добавени към него, собствениците заплащат разноски за приемането му в центъра за разкомплектоване му.
         Чл.76 Операторът на центъра за разкомплектоване  издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоване му.
         Чл.77 Удостоверението по чл. 76 за приемане на ИУМПС в центъра за разкомплектоване е условие за прекратяване на регистрацията.
        Чл.78 Собственикът на ИУМПС не заплаща за издаването на удостоверението такса.
        Чл.79 Собственикът на ИУМПС представя пред органите на Министерството на вътрешните работи - сектор КАТ - Пътна полиция, копие от удостоверението в срок от 14 дни от приемането на ИУМПС в центъра за разкомплектоване.
        Чл.80 Забранява се :
        1. Предаването и изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата.
        2. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение по чл. 35 от ЗУО.
        Чл. 81 Кметът на Общината:
        (1) Определя места и площ за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 52, ал.1 от ЗУО.
        (2) Извършва дейностите по ал.1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и имат сключен договор с организации по оползотворяване, които притежават разрешение, издадено по реда глава пета, раздел IV по ЗУО; или с предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда; или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.
       (3) За площадките се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.
       Чл.82 За неуредените въпроси относно дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба  МПС - та в тази наредба, се прилагат общите разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7 от 25.01.2013г., посл. изм. ДВ бр. 95/ 1.11.2013г.)

Раздел Х

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

 

чл. 83 (1) Притежателите на отпадъци от опаковки събиране са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана  система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.

(2) Опаковки, служили за опаковане на опасни химични вещества, се третират и

транспортират съгласно изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци.

(3) Лицата,  пускащи на пазара продукти, след  употребата, на които  се образуват

отпадъци от опаковки, които изпълняват индивидуално задълженията си, и организациите

за оползотворяване, представляващи колективни системи на такива лица, са длъжни да

осъществяват конкретната дейност съответствие с изискванията на Наредбата за

опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ бр. 85 от 06.11.2012г., посл. изм. ДВ бр. 76/30.08.2013 г.).

(4) Лицата по ал.  3, които изпълняват индивидуално задълженията си, както и

всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните

потребители, осигуряват за своя сметка събирането, сортирането, предварителното

третиране, оползотворяване, рециклиране и транспортирането на отпадъците от опаковки,

както и постигането на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО.

(5) Лицата по  ал.  4  имат право да извършват дейности по събиране, сортиране,

транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки при наличие на:

1.  разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с

отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел I и II от ЗУО, или лиценз за търговска

дейност с ОЧЦМ, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, или

2.  сключен договор с други юридически лица или еднолични търговци,

притежаващи документите по т. 1;

3.  комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл.  84.  (1) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на опаковани стоки в търговски обекти, са задължени:

1.  в рамките на работното време на обекта да приемат без заплащане от крайните потребители използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от същия вид, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба;

2.  да организират по подходящ начин място за връщане и/или за разделно

събиране на използвани опаковки и/или отпадъци, за които има организирана депозитна

или друга система за многократна употреба.

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на сключен договор с организация

по оползотворяване на отпадъци от опаковки или с лица, индивидуално изпълняващи

задълженията си по  Наредбата  за опаковките и отпадъците от опаковки, и/или лица,

притежаващи съответния разрешителен или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

(3) С договорите по ал. 2  се гарантира, че използваните опаковки и/или отпадъци

от опаковки ще бъдат предадени за рециклиране  и оползотворяване на лица, притежаващи

съответния разрешителен или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

(4) Лицата по ал.  1 са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти

табели, съдържащи информация за:

1.  възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на

използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки;

2.  другите налични места за предаване на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки.

Чл.  85.  (1) Потребителите и дистрибуторите могат да върнат употребените опаковки на търговците, от които са закупили съответните стоки, във всички търговски обекти на едно и също юридическо лице или едноличен търговец, в които се продават опаковани стоки от същия вид.

(2) При доставка на стоки, опаковани в групови или транспортни опаковки,

потребителят има право да върне опаковките веднага или при следващи доставки на

съответното място на доставка, като се възползва от правото си по ал. 1.

(3) В случай че правото на потребителя по ал. 1 бъде оспорено от лицето, продало

му опакованата стока, извършената покупка или доставка се доказва с фискален бон,

фактура или друг първичен счетоводен документ.


Раздел XI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

 

Чл. 86. (1) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при

наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и

въз основа на сключен писмен договор.

(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие

на декларация за произход.

(3) Предаването на отпадъци в случаите по ал.  2  се извършва на площадките  за

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата  или чрез

кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от  Кмета на

Община Балчик, безвъзмездно за всяка от страните.

(4) Сертификатът и декларацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец,

утвърден от Министъра на околната среда и водите.

(5) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(6) Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от

останалите ОЧЦМ.

(7) Лицата, извършващи дейности по приемане, временно съхранение и третиране

на ОЧЦМ, са длъжни да притежават съответно  комплексно разрешително,  разрешително

или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

(8) Площадките, на които се извършват дейности с ОЧЦМ, като и самите дейности

трябва да отговарят на разпоредбите на глава ІІІ от ЗУО, съответните подзаконови актове и

на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.


Раздел XII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИУЕЕО


Чл.  87.  (1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно

съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, трябва да притежават:

1.  разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I или II от ЗУО, или

2.  комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно

съхраняване на ИУЕЕО, което няма опасни свойства, трябва да притежават регистрационен

документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

(3) За  събиране  на ИУЕЕО в обектите на лица, предлагащи ЕЕО за продажба на

крайните потребители, не се изисква разрешение или регистрационен документ, когато

обектите и съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или

регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.

Чл. 88. (1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, които трябва да осигуряват:

1.  събиране от крайните потребители:

а) чрез превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО, или

б) чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО, или

в) чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;


2.  предаване  на събраното по т. 1 ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО могат да установят депозитни системи за

ЕЕО, пуснато от тях на пазара.

(3) Въвеждането на системи за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 89. (1) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място, като създадените от лицата, които пускат на пазара ЕЕО системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко едно място на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.

(2) Изискването  на ал. 1 се  постига  поетапно съгласно сроковете по § 7 от преходните и заключителните разпоредби  на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ бр. 100/19.11.2013г. в сила от 01.01. 2014 г.).

(3) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на

ИУЕЕО по ал. 1 се отчитат и:

1.  количеството ЕЕО, пуснато на пазара от съответното лице, което пуска на пазара ЕЕО;

2.  броят и разположението на вече изградените системи за разделно събиране на ИУЕЕО.

Чл. 90.  При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторно използване като цял уред, както и при предаване и приемане за повторно използване на компоненти, материали и вещества, отделени при предварителното третиране на ИУЕЕО, се попълва декларация  в 3

екземпляра  по образец съгласно приложение № 8  на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Чл. 91. (1) Крайните потребители предават ИУЕЕО в обектите по чл. 88, ал. 1.

(2)  Потребителите  по ал. 1 могат да върнат ИУЕЕО в търговските обекти при покупката на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.

Чл. 92. (1) Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители:

1.  приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО

образувано в бита в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции

както закупеното от потребителя;

2. предвиждат място за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията,

на която извършват продажбата.

(2) Лицата по ал. 1 извършват дейности по ал. 1 при наличие на сключен договор с

организация по оползотворяване на ИУЕЕО, с лицата, които пускат на пазара ЕЕО,

индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, или с лица,  извършващи

дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране,

оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО и притежаващи разрешение или

регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I или II от ЗУО, или

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(3) Лицата по ал. 1 могат да откажат да приемат ИУЕЕО, което:

1. поради наличие на замърсяване, което представлява риск за човешкото здраве;

2. не е цял уред;

3. съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

Чл.  93.  Лицата, които пускат на пазара ЕЕО,  са длъжни да осигурят събирането,

временното съхраняване, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането,

оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО, прието по реда на чл.  92 и  съгласно

изискванията на  чл. 12 от  Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Чл. 94. (1) ИУЕЕО, образувано извън бита, се събира разделно на мястото на образуването му.

(2) Притежателите на ИУЕЕО, образувано извън бита и маркирано съгласно чл. 6 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, са длъжни да организират временното му съхраняване на мястото на образуването му и да уведомят производителя и вносителя на ЕЕО, който го е маркирал, за наличните количества на ИУЕЕО, за да го събере разделно без заплащане.

(3)  Притежателите  на ИУЕЕО, образувано извън бита, което не е маркирано  от

лицата, които са го пуснали на пазара, са длъжни да организират за своя сметка временното

му съхраняване на мястото  на образуване и предаването на цялото  му  количество за

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Чл.  95.  (1)  ИУЕЕО  се събира, временно се съхранява и транспортира по начин, който не възпрепятства повторното му използване, рециклиране и оползотворяване.

(2) Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електронно-лъчеви тръби и се предприемат мерки за предотвратяване на случайното им счупване.

(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата, притежаващи съответното разрешение

на глава трета ЗУО, когато чупенето е част от технологията за оползотворяване или

обезвреждане.

Чл.  96.  (1) Транспортирането на ИУЕЕО, съдържащо опасни вещества, се извършва

съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за  третиране и транспортиране на

производствени и на опасни отпадъци  (обн.  ДВ бр. 29 от 1999 г.), Наредба № 40 от 2004 г.

за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн. ДВ бр. 15

24.02.2004г., посл. изм. ДВ бр. 87/04.10.2013г.) и на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн.  ДВ бр. 107 от 11.12.2001 г.,посл. изм. 44/17.05.2013г.), както и на международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България.

(2) При  транспортиране  на излезли от употреба газоразрядни лампи, превозното средство трябва да е снабдено със сяра в количества най-малко два грама на килограм/ лампи, която да бъде използвана в случай на авария или пътнотранспортно произшествие.

Чл. 97.  (1) Площадките за временно съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО се проектират, оборудват и експлоатират съгласно приложение № 9  от Наредбата за излязло от употреба на електрическо и електронно оборудване и приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на

опасни отпадъци.

(2)  Временното  съхраняване на ИУЕЕО се извършва съгласно чл. 38  от  Наредбата

за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Чл. 98. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО и площадките за временно съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".


Раздел XIII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ

НА ДРУГИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 99.  (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове  и градини се събират разделно.

(2)  Биоотпадъците  по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски

обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на

защита на околната среда.

(3)  Изискванията  към дейностите по събиране и третиране на биоотпадъците се извършват съгласно Наредбата за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013г.).

Чл.  100.  (1) Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения се определят с наредба на Министъра на

здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

Чл.  101.    Изискванията за управление на утайки от пречистване на отпадъчни води се определят с наредба на Министерския съвет.


Раздел XIV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 102.  Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител на замърсяването се възстановяват от него.

Чл. 103. (1) Когато причинителите на замърсяването с отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

(2)  Ако замърсяването е с неопасни отпадъци и причинителят не бъде установен в

срок от 30 дни, засегнатите от замърсяването физически лица при поискване получават

помощ от общината. За получаване на помощта за отстраняване на отпадъците засегнатите

от замърсяването физически лица подават мотивирана молба до  Дирекция "Туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология". В 14-дневен срок от постъпване на молбата се прави експертна оценка на щетите и в зависимост от нея се дава предложение за изплащане на помощта, като средствата се вземат от общинския бюджет.


Раздел XV

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,

СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл.  104.  Събирането и съхраняването на информация за дейностите по управление на отпадъците се осъществява съгласно изискванията на глава четвърта, раздел І от ЗУО и  на Наредба № 2/22.01.2013г  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ бр. 10 от 05.02. 2013 г., посл. изм. ДВ бр. 86/01.10.2013г.)

Чл.  105.  (1)  Лицата  на територията на  Община  Балчик, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни

отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или

регистрационен документ по чл. 35  от ЗУО  и извършващи дейности по събиране и

транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, както  и  лицата,

притежаващи комплексно разрешително, са длъжни да  водят отчетни книги, заверени от

директора на РИОСВ  -  Варна.

(2) Отчетните книги  се водят за всяка площадка, на която се образуват и/или

третират отпадъци и  съдържат хронологична информация за количеството, естеството и

произхода на отпадъците, а когато се изисква  -  предназначението, периодичността на

събиране, начина на транспортиране и предвидените методи за третиране на отпадъците.

(3) Отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват  за срок от 5

години, включително след преустановяване на дейността.

(4) При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на

определена площадка лицата по ал. 1 предават отчетните книги в общинската

администрация, която ги съхраняват в сроковете по ал. 3.

(5) Лицата по ал. 1, както и лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват  масово разпространени отпадъци,  изготвят годишни отчети по отпадъците съгласно изискванията на ЗУО.

(6) Годишните отчети се изготвят за предходната година за всяка площадка въз

основа на данните, съдържащи се в отчетните книги, в три еднообразни екземпляра, които

се заверяват от ръководителя на предприятието с подпис и печат.

(7) Един от екземплярите на годишните отчети се представя в Изпълнителната

агенция по околна среда (ИАОС)  -  София, другия в РИОСВ, а третият остава на съхранение в лицето, отговорно за управлението на площадката.

(8) Годишните отчети се съхраняват за срок от 5 години.

(9) Годишните отчети се изготвят  и в случай,  че  през отчетния период не са

образувани и не са извършвани дейности по приемане и/или третиране, но има съхранени

и/или натрупани отпадъци.

(10) Лицата, пускащи на пазара продукти, след  употребата, на които  се образуват

масово разпространени отпадъци, предоставят информация и водят отчетност съгласно

наредба на Министерския съвет по чл. 38, ал. 1.

(11) Лицата по ал. 1 предоставят при поискване от контролните органи по раздел шестнадесети на тази наредба  или от предишен притежател на отпадъците документи относно отчета и информацията за дейността по управление на отпадъците.


Раздел XVI

КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

Чл.  106.  (1) Кметът на общината или оправомощено  от него лице/а контролира:

1.  дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното,

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

2.  дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

3.  условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ;

4.  спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба.

(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на

терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на

територията на Общината.

(3)  Длъжностните  лица по ал.  1  извършват проверки по документи и/или проверки

на място.

(4)  Длъжностните  лица по ал. 1  поне веднъж годишно извършват проверка на

документите, които се изискват от  ЗУО  и подзаконовите нормативни актове по

прилагането му на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.

(5) Проверката  на място е независима от проверката по ал.  4  и се осъществява поне

веднъж годишно в мястото на извършване на дейността  и в присъствието на проверявания

или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с

участието на поне един свидетел.

(6) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:

1.  на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;

2.  да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните

изисквания трябва да се намират в мястото на проверката;

3.  да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за

проверяваното лице;

4.  да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или

изисква специални знания.

(7) Ако  при  проверката на място бъде констатирана липса на документи,

удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се

определя 7-дневен срок за представянето им.

Чл.  107.  (1) При извършване на проверките длъжностните лица по  чл.  106  ал. 1  съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.

(2) За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за

извършване на дейности с ОЧЦМ  Кметът  на  общината  уведомява в 14-дневен срок

Директора на РИОСВ - Варна, като му изпраща всички документи.


Раздел ХVII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ


         Чл.108. Притежателите на отпадъчни води от локални пречиствателни съоръжения, ЛПСОВ, септични ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, са длъжни да ги предават  на ВиК за третиране в градската пречиствателна станция за отпадъчни води по ред, определен със заповед на кмета на община Балчик.
         Чл.109. Употребата на утайки за нуждите на земеделието се допуска въз основа на разрешение по чл. 6, ал. 1 т. 3 от Закон за Опазване на Земеделските Земи (обн. ДВ бр. 35/24.01.1996г., посл. изм. Дв бр. №66/26.07.2013г.), издадено от специализираните органи на Министерството на земеделието и горите и разрешение по чл. 43, ал.6 (а) от ЗУО.

Раздел XVIII
КОНТРОЛ

        Чл.110 Контролната дейност по тази наредба ще се осъществява от кмета на общината, или упълномощени от него длъжностни лица, кметовете на населените места, служители от РПУ Балчик и РПУ Албена.
        Чл.111 (1) Нарушенията по тази Наредба се установяват с акт за установяване на нарушението издадени по реда на ЗАНН.
        (2) За явно маловажни случаи на нарушения относно замърсяване на околната среда, установени  при извършването им от овластените за това органи се налагат на място на виновните лица срещу квитанция - глоба от 10 до 50лв.
        (3) Размерът на глобата се определя съобразно тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя, от наказващия орган.
        Чл.112 Наказателните постановления се издават от Кмета на общината по предложение на контролните органи.

          Чл.113 Установяването на нарушенията, налагане на глобите, издаването,обжалването и изменението на наказателните постановления става по реда определен от Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.

 

Раздел XIX
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


         Чл. 114 (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се наказват с глоба, а юридическите лица и еднолични търговци с имуществена санкция.
         Чл. 115 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич (1) За изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове (контейнери, кошчета, кофи и др.):
          1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
          2. имуществена санкция в размер от 200.00 до 700.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци

         Чл.116 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич 1) За изхвърляне на битови и строителни отпадъци и излишни земни маси на неразрешени за това места.
         1. глоба от 300.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
         2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 7 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци

        Чл.117 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич (1) За изхвърляне в съдовете за ТБО  - течни, агресивни, боядисващи, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, строителни, едрогабаритни и др. отпадъци, които могат да доведат до увреждане на самите съдове, сметосъбиращата и сметоизвозващата техника.
          1. глоба от 300.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
          2. имуществена санкция в размер от 1 000.00 до 10 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци

         Чл.118 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич 1) За изхвърляне в съдовете предназначени за битови отпадъци, отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
        1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
        2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 2 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци

       Чл.119 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич  (1)  За изхвърляне на отпадъци от производствените и търговските обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в кошчетата за улична смет.
       1. глоба от 100.00 до 500.00 лв.  - за физически лица
       2. имуществена санкция в размер от 500.00 до 5 000.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци


       Чл.120 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич  1) За изваждане на отпадъци от съдовете за ТБО, в т. ч. и от специализираните (за разделното събиране).
       1. глоба от 50.00 до 100.00 лв.  - за физически лица
       2. имуществена санкция в размер от 100.00 до 500.00 лв. - за юридически лица и еднолични търговци

       Чл.121 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич   1) За механично увреждане на съдовете за битови отпадъци и кошчета за уличната смет на виновните лица се налага:
       1. глоба от 300.00 до 2 000.00 лв. 

       Чл.122 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.123 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.124 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич


        Чл.125 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

         Чл.126 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл. 127 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.128 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.129 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.130 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

 Чл.131 обявява нищожност на разпоредбите на чл. 131 с Решение № 232 от 19.06.2019 г. по Адм. дело № 190/2019 г. на Административен съд Добрич      

       Чл.132 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

      Чл.133 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.134 (1)   Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.135 (1 Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

      Чл. 136 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

      Чл. 137 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл. 138 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.139 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

         Чл.140 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.141 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.142 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл.143 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

         Чл.144 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл.145 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл.146 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл.147 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

         Чл.148 (1) изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

(1) За изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (използвани батерии и негодни за употреба акумулатори, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, луминесцентни лампи и други лампи съдържащи живак, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества, излезлите употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др.), обозначени с маркировката за разделно събиране, в контейнери и в  съдове  за събиране на смесени битови отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по-начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
        1. глоба от 300.00 до 1 000.00 лв.  - за физически лица
        2. отменена с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       (2) при повторно нарушение размера на глобата и имуществената санкция е в двоен размер по ал. 1.

       Чл.149 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл. 150 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл. 151 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

      Чл. 152  (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл. 153 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

         Чл. 154 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл. 155 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл. 156 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       Чл. 157 (1)  Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

        Чл. 158 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

   Чл. 159 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич


        Чл.160 Наказва се от 1 400 до 4 000 лв. физическо лице, което:

1.   не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

2.   изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

3.   не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

4.   изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране;

            Чл. 161. Наказва се с глоба от 1 400 до 4 000 лв. физическо лице, което:

1.   предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 от ЗУО или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;

2.   предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

3.   извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;

4.   предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.

Чл. 162 Наказва се с глоба от 2 000 до 5 000 лв. физическо лице, което нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци.

            Чл.163. За нарушаване на разпоредбите на тази наредба и на ЗУО юридическите лица и едноличните търговци се наказват с имуществена санкция както следва:

(1)     Наказва се с имуществена санкция в размер от 2 000 до 6 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, което:

1.    не води отчетност на отпадъците или не предостави документи относно отчета или информация за управление на дейностите по отпадъците съгласно изискванията на ЗУО или наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО;

2.    не предостави информация или не води отчетност съгласно изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО;

3.    предостави невярна информация и/или води невярна отчетност съгласно ЗУО или наредбите по чл. 13, ал. 1 или чл. 48, ал. 1 от ЗУО;

4.    не предостави при поискване документи относно отчета или информацията за дейността по управление на отпадъците.

(2)    Наказва се с имуществена санкция в размер от 5 000 до 15 000 лв., едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, което не осигури достъп до площадки или помещения или документи на длъжностно лице извършващо проверка.

(3)   При повторно нарушение по ал. 1 и ал. 2 се налага санкция в двоен размер.

            Чл. 164 (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

 (2) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

            Чл. 165. (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

            (2) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

            Чл. 166.  (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1.   не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на ИУЕЕО, образувано от пусканото на пазара от него ЕЕО;

2.  умишлено нарушава целостта на излезли от употреба газоразрядни лампи и електронно-лъчеви тръби, освен ако притежава разрешение или комплексно разрешително по чл. 35 от ЗУО за тази дейност;

3.   събира и съхранява на открито или в отворени съдове или контейнери ИУЕЕО, в т.ч и на газоразрядни лампи;

4.   поставя ИУЕЕО в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци;

5.   извършва обезвреждане на ИУЕЕО, на части или материали от него, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени;

6.   не обезврежда неподлежащите на повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварителното третиране на ИУЕЕО съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

7.   извършва продажба на ЕЕО на крайни потребители в търговски обект, където няма поставени съдове за събиране от крайните потребители на ИУЕЕО от домакинствата или съдовете не отговарят на нормативните изисквания;

8.   не приема без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в бита, в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции, както закупеното от потребителя в рамките на работното време на обекта;

9.  извършва продажба на ЕЕО на крайни потребители в търговски обект, където няма поставени на видно място табели, съдържащи необходимата информация относно възможностите за обратно приемане на ИУЕЕО в съответствие с изискванията на наредба на Министерския съвет по чл. 13, ал. 1 от ЗУО;

10.         извършва продажба на ЕЕО на крайни потребители и не е сключило договор, с който се гарантира обслужването на съдовете за обратно приемане на ЕЕО, образувано в бита, неговото транспортиране и предаването му за рециклиране или оползотворяване на лица, притежаващи необходимото разрешение за това;

11.         пуска на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, без инструкции или указания за употреба на уреда с необходимата информация на български език в съответствие с изискванията на наредбата на Министерския съвет по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

(2) ри повторно нарушение по ал. 1 се налага санкция в размер от 6 000 до 20 000 лв.

              Чл. 167. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1.   извършва дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях на неразрешени за това места или на площадки, неотговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2.   не въведе информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС.

              Чл. 168. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1.   извършва продажба или смяна на гуми и не приема без заплащане от страна на крайните потребители ИУГ;

2.   извършва продажба или смяна на гуми и не е организирало място за връщане от крайните потребители на ИУГ на територията на обекта, където се извършва продажбата;

3.   извършва продажба или смяна на гуми и не е сключило договор, с който се гарантира събирането и предаването на ИУГ за оползотворяване;

4.   извършва продажба или смяна на гуми и не е осигурило информация в съответствие с изискванията на наредбата на Министерския съвет по чл. 13, ал. 1 от ЗУО на видно място на територията на обекта относно възможностите за приемане на ИУГ от крайните потребители;

5.   предава за депониране ИУГ - цели и/или нарязани, освен когато се депонират велосипедни гуми или гуми с външен диаметър над 1400 mm или се използват като материал за строителството на депа;

6.   извършва дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУГ на неразрешени за това места или на площадки, неотговарящи на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

      Чл. 169. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1.   извършва продажба на опаковани стоки и не приема без заплащане от крайните потребители използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от същия вид, за които има организирана депозитна или друга система за многократна употреба;

2.   не е организирало разделно събиране на отпадъците от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради и/или не ги е предало на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или с организация по оползотворяване.

3.   извършва продажба на полимерни торбички, за които не е заплатена продуктова такса по чл. 59, ал. 7 от ЗУО.

       (2) При повторно нарушение по т. 1-3 се налага имуществена санкция в размер от 6 000 до 20 000 лв.

      Чл. 170. Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1.   съхранява отработени масла или отпадъчни нефтопродукти на площадки, които не отговарят на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2.   извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, или ги съхранява в съдове, неотговарящи на изискванията;

3.   смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени масла;

4.   смесва отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност и разтворители;

5.   извършва продажба на масла и не е осигурило информация на видно място на територията на обекта относно местата за смяна на маслата, възможните опасности за човешкото здраве при неправилно манипулиране или риска за околната среда;

6.   извършва смяна на масла и не е сключило договор, с който се гарантира събирането и предаването на отработени масла или отпадъчни нефтопродукти за оползотворяване.

Чл. 171. (1) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

       (2) Отменена с изм. с Решение № 372 от 14.10.2019 г. по Адм. дело № 405 от 2019 г. на Административен съд - Добрич

Чл. 172. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1.   възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато такъв се изисква по чл. 32, ал. 1;

2.   не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.) по чл. 43, ал. 4от ЗУО.

Чл. 173. (1) За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица или длъжностните лица се наказват с глоба от 5 00 до 3 000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1 000 до 6 000 лв.

(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.


    Раздел XX

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ  И РАЗПОРЕДБИ

Чл. 174. Чл. 174. обявява нищожност на разпоредбите на чл. 174 с Решение № 232 от 19.06.2019 г. по Адм. дело № 190/2019 г. на Административен съд Добрич      


Чл. 175. обявява нищожност на разпоредбите на чл. 175 с Решение № 232 от 19.06.2019 г. по Адм. дело № 190/2019 г. на Административен съд Добрич      


Чл. 176. обявява нищожност на разпоредбите на чл. 176 с Решение № 232 от 19.06.2019 г. по Адм. дело № 190/2019 г. на Административен съд Добрич      


Чл. 177. Всички разходи по изпълнението на принудителните административни мерки са за сметка на лицата, на които са приложени мерките.

Чл. 178. Когато се установи, че административното нарушение, за което е образувано административнонаказателно производство, съставлява престъпление, производството се прекратява и материалите се изпращат в прокуратурата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1.   „Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително- вкусовата промишленост.

2.   „Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

3.   „Битови отпадъци" са „отпадъци от домакинствата" и „подобни на отпадъците от домакинствата".

4.   "Газоразрядни лампи" са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и други светлоизточници, при които светлината се създава в резултат на електрически разряд и газ, пари на метал или в смес от газ и пари.

5.   "Данъчно задължени лица" са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти по чл. 11 от ЗМДТ (обн. ДВ бр. 17 от 1997 г.).

6.   "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

7.   "Електрическо и електронно оборудване" са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, определени в приложение № 1 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ бр. 36 от 2006 г.) и предназначени за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток;

8.   "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

9.   "Излязло от употреба МПС" е отпадък, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а)  МПС е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № 1-45 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн. ДВ бр. 31 от 2000 г.);

б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в)  МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г)  МПС е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 15 от Наредба № 1-45;

д)   откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № 1-45 от 2000 г.;

10.   „Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

11.   „Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

12.  „Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 на ЗУО (обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г.).

13.  „Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

14.  „Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.

15.   "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

16.  „Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата.

17.   „Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

18.   „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

19.  „Отработени масла" са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

20.   "Площадка за третиране на отпадъци" е територия, на която с влязъл в сила ПУП се предвижда застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци и/или поставяне на преместваеми такива.

21.  „Повторна употреба" е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.

22.  „Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

23.   "Предварително третиране" са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по- нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

24.  „Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

а)    количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

б)  вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.

25.   "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване, при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда и на изискванията за опазване на околната среда.

26.   „Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.

27.   „Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

28.   „Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.

29.   „Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

30.   „Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г.

31.   "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

32.   "Съоръжение за третиране на отпадъци" е всяко строително съоръжение, инсталация или друго стационарно или преместваемо техническо съоръжение или оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по третиране на отпадъци, включително свързаните с него обслужваща техническа инфраструктура и спомагателни и обслужващи сгради, строителни съоръжения или преместваеми обекти.

33.   „Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

34.   „Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава в съответствие с изискванията на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.).

§ 2. Тази наредба отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик, приета с решение № 77 по протокол №13 от 12 май 2008 г. на Общински съвет - Балчик.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня, следващ приемането й от Общински съвет - Балчик.

§ 4. Настоящата наредба е приета на сесия на Общински съвет - Балчик с решение 628, по Протокол № 42 от 26.06.2014 г.


ИЛИЯН СТАНОЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК