На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г.; Решение № 660 по Протокол № 53/30.09.2010 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 698/13.06.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно - указателни табели, а именно :

1. Рекламна площ от 1.4 м2 за поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елемента, всеки с площ - 0,7 м2, находящи се по улица в гр. Балчик /на стълбовете на улично осветление/.

2.  Цел на конкурса : отдаване под наем на обособени части от имоти за поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елемента.

2.1. Начална годишна наемна цена :

- в размер на 70.00 лева /седемдесет лева/, без ДДС, съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

2.3. Допускане до конкурса :

- до участие в конкурса се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 26.06.2014 г. до 14.07.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.07.2014 г. до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 0579 7-10-54 - Веселина Маринова