• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г.; Решение № 609 по Протокол № 41/29.05.2014 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 719/19.06.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на рекламно - указателна табела, а именно :

1. Рекламна площ от 2 м2 за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент на тротоар на улица "Приморска" в с. Кранево.

2.  Цел на търга : отдаване под наем на част от имот, представляващ тротоар на улица за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент.

2.1. Начална годишна наемна цена :

- в размер на 100.00 лева /сто лева/, без ДДС, съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

2.3. Допускане до търга :

- до участие в търга се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 26.06.2014 г. до 14.07.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 14.07.2014 г. до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Търгът ще се проведе на 15.07.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 0579 7-10-54 - Веселина Маринова