• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2014 година. Изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

Община Балчик                                              Планов период 2014 година

Вид дейност / услуга / мярка

Описание на дейността (какво е планирано за периода)

Местоположение (нас.място)

Времеви график за 2014 г.

Финансиране (източник, сума)

Изпълняваща организация, отговорник

Месец 1-3

Месец  4-6

Месец 7-9

Месец 10 -12
Социални услуги  - които функционират/предстоят на територията на община Балчик

1.

Домашен социален патронаж

Капацитет - 100 лица

 

Комплексни социални услуги, предоставяни по домовете за доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвате ля; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др.

град Балчик

х

х

х

х

Общински бюджет - собствени средства

Община Балчик

Нели Стефанова Иванова -

Управител Домашен социален патронаж

2.

 „Личен  асистент"

 

Осигуряване на грижи в семейна среда за лица, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на лицето от семейството, което го обгрижва.

Община Балчик

х

х

х

х

финансира се по  ОП"РЧР" Алтернативи

бенефициент -

Агенция за социално подпомагане


Услугата ще се предоставя при евентуално кандидатстване и одобрени по ОП „Развитие на човешките ресурси"

Партньор - Община Балчик

Администратор-Нели Стефанова Иванова

3.

„Домашен помощник"  - брой лица -  50


Услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности.  Осигуряване на грижи в семейна среда

за лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от  зависимост от институционален тип грижи

Община Балчик

х
Финансира се ОП „РЧР" бенефициент община Балчик

Услугата ще се предоставя до месец март 2014 г.

Община Балчик

-Нели Стефанова Иванова


4.

МТСП „Обществена трапезария" - 72 потребителя

Предоставяне на топъл обяд на социално слаби лица и семейства.

Гр.  Балчик

х

х

х

х

МТСП Фонд Социално подпомагане 12664 лв.

 Посочената Сумата е за 2013 г.  При кандидатстване за 2014 се предвижда увеличение според утвърдените бройки от МТСП.

Община Балчик

Нели Стефанова Иванова -

Управител Домашен социален патронаж

5.

Пенсионерски клубове  1400 - 1500 потребителя

Социално включване на хората в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица

гр. Балчик и  14 населени места 

общо 29 клуба

х

х

х

х

Общински бюджет

Община Балчик


Ангел Събев

6.

Клуб на инвалида

180 - 230 потребителя

Социално включване на хората с увреждане.

Гр. Балчик

х

х

х

х

Общински бюджет - сумата е включено към т.5 пенсионерски клубове

Община Балчик

Димка Малева

7.

Център за обществена подкрепа с мобилна услуга ЦОП


Оказване на консултации на: Семейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни  родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище;  деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие;

Деца, семейства, бременни и  родилки в риск  от изоставяне на децата си.

Гр.  Балчик
х

Търси се финансиране (програми, проекти, европейско и национално финансиране)

Община Балчик

8.

Център за настаняване от семеен тип

Комплексни услуги, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности в близка до семейната среда, оказване на индивидуализирана подкрепа и грижа, съобразена с особеностите на децата. Съдействие на децата за поддържане на връзки  с биологичните им родители, близки,  приемни  родители или осиновители

Гр. Балчик

х

х

х

х

ОПРЧР

Община Балчик

9.

Център за Социална интеграция и рехабилитация

Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитационни, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране.

Гр. Балчик

х

х

х

х

Търси се финансиране

Община Балчик
Съгласували:                                                                                                          Изготвил   - община Балчик                                                

Дирекция „ Социално подпомагане" община Балчик                     1.  Димитър Пейчев Димитров:  ..............................                      

 

Директор: Евдокия Великова  ....................                                

Обществен съвет:

Сформиран с решение на Общински съвет Балчик

№ 483/16.12.2009 г. Годишният план за 2014 г. е Приет с Решение 344 на Общински съвет Балчик с Протокол № 24 от 25.04.2013 г.