• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 729 / 23.06.2014 г.

гр.Балчик


На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1 и ал.2, чл.51, ал3, чл.65, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка със Заповед №725/20.06.2014 година на Кмета на Община Балчик,


Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

1. Поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедствено положение, ОТМЕНЯМ обявеното "Бедствено положение" на  територията на Община Балчик.

2. Отменям всички ограничения, наложени със Заповед №725/20.06.2014 година на Кмета на Община Балчик.

3. Всички писменни сигнали за поражения, вследствие на бедствието да се приемат в Информационния център на Община Балчик, Дирекция «Социално подпомагане», Кметствата на населените места и на телефон 057971077.

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.

Отмяната на бедственото положение и въведените временни ограничителни мерки да се разгласят чрез местните средства за масово осведомяване.

Копие от настоящата  ми заповед да се изпрати  незабавно на Областния управител на Област Добрич  и на Министъра на вътрешните работи за сведение.


    

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик