• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 725 /20.06.2014 г.

гр.Балчик


Вследствие на падналия пороен дъжд през последното денонощие на територията на Община Балчик  са нанесени значителни  щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението. Най-сериозни са пораженията в с. Кранево, КК «Албена» и с. Оброчище.

Около 20.00 часа на 19.06.2014 година, вследствие на поройния дъжд по поречието на р. Краневска, в землището на селото са довлечени около 15 тополи с височина около 30 метра. Образувалите се „тапи" на двата железобетонни моста пораждат висока около 6 м приливна вълна, която разрушава 4 пешеходни моста и всички водопроводни отклонения през канала. Наводнени са 10 хотела.

Около 22.00 часа, вследствие на висока приливна вълна по р.Батова в с.Оброчище, са наводнени дворове, стадиони, овощни градини. Разрушен е местен път. Неколкократно е прекъсван пътният трафик в посока на КК «Албена» и с.Рогачево.

Вследствие на обилните дъждове в устието на р.Батова в кк «Албена» се образува голям разлив. Резерват «Балтата» е изцяло залят, а от паднали дървета неколкократно е нарушаван трафикът в посока на с.Кранево. Транспортният достъп, както и електрическото захранване до 6 хотела, са прекъснати. Скъсана е пешеходната алея, пропада южната част на рецепцията на хотел «Гергана».

Поражения има във всички населени места на общината.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.1 и ал.2, чл.65, ал.1, т.1 и ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия, за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение в Община Балчик,


Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

1. ОБЯВЯВАМ  "Бедствено положение" на  територията на Община Балчик.

2. Въвеждам в действие Общинския план за защита при бедствия в частта му „Действие при наводнение".

3. За овладяване на кризисното положение вследствие на наводнението да се има за изпълнение следното:

3.1. Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия да премине на непрекъснат режим на работа. Информация за хода за спасителни и неотложни работи да ми се представя през 2 (два) часа. Същата да се предоставя на ОУ „ПБЗН", Областния съвет по сигурност, Областния управител на област Добрич  и на средствата за масово осведомяване.
3.2.  Г-н Валентин Попов - секретар на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия: 

-   да създаде необходимите условия за работа на щаба

- да създаде необходимата организация за взаимодействие  с областния щаб и при необходимост да изготви мотивирано искане за  привличане на  сили и средства на единната спасителна система, чрез Оперативен център на ОУ "Пожарна безопасност и защита на населението" Добрич, професионални екипи, както и мобилни формирования от Българската армия, като следи за ефективна им работа, с цел ограничаване на последствията и ликвидиране на щетите от бедствието.

3.3. Г-жа Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик:

- да организира  сформиране на екипи от състава на общинската администрация, за разузнаване на обстановката в районите на бедствието;

- да създаде ред за подаване своевременна информация за обстановката с цел изясняване на общата картина за размера на  бедствието и нанесените щети по сграден фонд, инфраструктура  и околна среда.

- да има готовност за организиране евакуация на засегнатите от наводнението и настаняването им в определените незасегнати от бедствието сгради.

- да осъществи връзка с органите на Регионалната здравна инспекция Добрич за упражняване непрекъснат  действен контрол във връзка с влошената хигиенно -епидемиологична обстановка в  поразените райони на Общината.

- да информира периодично медиите за хода на спасителните и аварийно възстановителните работи

- да информира населението от общината за хода на аварийно възстановителните работи и ги призове да спазват въведените ограничителни мерки

3.4.  Г-н Антон Антонов - Началник на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" да организира при необходимост срочни спасителни дейности и отводняване  на помещения с наличните сили и средства, като при нужда да се привличат  допълнително екипи от структурни звена  на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението"  Добрич - МВР- група „Аварийно спасителна дейност" и от други незасегнати общини.

3.5. Г-н Костадин Харитов и г-н Добромир Добрев - Началници на РУ „Полиция" Балчик и Албена  да организират:

-  охраната и обществения ред на територията на засегнатите райони за предотвратяване на мародерства и други прояви от подобен характер.

- взаимодействието с органите на сектор  КАТ „Пътна полиция" за предоставяне на своевременна информация за състоянието на пътната мрежа на територията на община Балчик.

-  при нужда, временно преустановяване на движението на МПС през засегнатите участъци.

- приоритетно съдействие на екипите от състава на Единната спасителна система при изпълнение на поставените им задачи (спасяване на бедстващи хора, осигуряване на проходи, изолиране на райони).

3.6. Г-жа Екатерина Стоянова - управител на ОП БКС да организира:

- разчистването на основните улици и транспортни съоръжения в град Балчик и останалите засегнати от наводнението населени места от наноси и др. материали,

3.7 Д-р Иво Войчев - Медицински управител на „Медицински център I Балчик":

-  да осигури  необходимия брой медицински екипи в районите на бедствието с цел  оказване на първа медицинска помощ на пострадали  граждани

- да приведе в готовност наличните медицински екипи и леглова база за оказване на специализирана медицинска помощ и настаняване на пострадалите

- при необходимост, да съдейства за осигуряване чрез БЧК на пострадалото население с дрехи, завивки, топла храна и напитки.

3.8  Г-н Владимир Симеонов - Началник район Балчик - „ВиК" ЕООД Добрич - да организира  възстановяване на водоподаването в районите на възникналите аварии и извърши проверка изправността на канализационните шахти.

3.9 инж. Христо Христов -  Началник отдел ЕМ и СТИ  при „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД -Регионален обслужващ център  Добрич - Силистра -„Изток" да организира поетапното възстановяване на електрозахранването в засегнатите от наводнението райони.

3.10 Г-н Румен Цонев - Старши специалист СС - Ветеринарен техник в ОбА, при необходимост да организира събирането, извозването и загробването на  удавените животни и/или предаването им на екарисаж.

3.11 Цялостната работа във всички работни участъци по дейността на екипите на Единната спасителна система, участващи в провеждането на  спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, осигуряването на необходимите материали, имущества и ГСМ да се проконтролира от зам.-кметовете на Общината г-н Митко Петров и  г-н Стелиян Железов.

3.12 Зам.-кметът по "Финанси и стопански дейности" г-н Митко Петров да изготви разчет за необходимите финансовите средства за ликвидиране на последствията от наводнението.

4. Въвеждам временни ограничения:

4.1.  Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението;

4.2. При отказ на доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане /евакуиране/ на същите от екипи  на полицията и екипите от ЕСС. Същите да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради.

5. Информиране на населението чрез медиите за хода на  спасителните и неотложни аварийно - възстановителни работи да се дава от Секретаря на общината след съгласуване с мен.

6. Начало на въвеждане на бедственото положение - 00.00 часа на 20.06.2014 год.

7. Срок на действие на бедственото положение - до ликвидиране на последствията от наводнението.

Донесения да се правят за:

1. Въвеждането на  допълнително сили и средства

2. За хода на спасителните работи и нарастване на обстановката, на всеки два часа и ежедневно до 17.00 часа  в Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия .

3. При възникване на екстремни ситуации да се докладва незабавно.

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.

Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничителни мерки да се разгласят чрез местните средства за масово осведомяване.

Копие от настоящата  ми заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Добрич  и на Министъра на вътрешните работи за сведение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик