На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 544 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г. и Заповед № 521/13.05.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост, а именно:

1.1. Част от първи етаж /Общинска данъчна служба/ на административна сграда - Общинска Администрация-Балчик, находяща се в гр. Балчик, пл. "21 септември" № 6, актувана с АПОС 189/20.04.2010 г. за поставяне на 1 бр. кафе-автомат /0,50 м2/.

1.2. Част от първи етаж на административна сграда - ОбП "БКС", находящ се в гр. Балчик, ул. "Приморска" № 8, актувана с АПОС 345/29.01.2014 г. за поставяне на 1 бр. кафе-автомат /0,50 м2/.

2.Срок на договора - 5 /пет/ години

3. Начална годишна наемна цена: 243,00 лв. /двеста четиридесет и три лева/, без ДДС за всеки един от горепосочените имоти.

4. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга. Кандидатите могат да участват и за двата имота.

Търгът ще се проведе на 09.06.2014 г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 22.05.2014 г. до15.00 часа на 06.06.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 06.06.2014 г. до 16.00 часа в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 часа на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-73 Веселина Маринова