• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 30.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

      Община Балчик  предоставя на Вашето внимание проект за Наредба за управление  на отпадъците на Община Балчик. На основание с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Балчик приема предложения и становища относно Проекта на „Наредбата за управление на отпадъците  на територията на община Балчик" на следния e-mail: mayor@balchik.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Балчик на адрес: гр.  Балчик, пл. "21-септември" №6.


МОТИВИ:


     На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Балчик


1. Причини, които налагат приемането:

 
     Приемането на настоящата Наредба за управление на отпадъците се налага поради съществени изменения в нормативната база, касаеща управлението на отпадъците, а именно:

- Закон за управление на отпадъците / обн. ДВ,бр.53 от 13.07.12 г.,

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки / приета с ПМС №271 от 30.10.2012 г./;

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г./;

- Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства /изм.ДВ,бр.60 от 07.08.2012 г.;

- Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори / изм. ДВ, бр.2 от 08.01.2013 г./;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / обн.ДВ, бр.89 от 13.11.12 г. ;

- Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми / приета с ПМС № 221от 14 септември 2012 г./;

- Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  /приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г./

За предотвратяване и намаляване вредното въздействие на отпадъците върху хората и околната среда и ограничаване броя на нерегламентираните сметища на територията на общината, е необходимо актуално и целесъобразно нормативно уреждане на проблемите и дейностите, заложени в специалния в случая Закон за управление на отпадъците и останалите приложими законови и подзаконови нормативни актове в тази връзка.

2. Целите, които се поставят:

 
     С тази наредба се уреждат правата и задълженията по отношение  дейностите за управление на отпадъци на територията на община Балчик, на физическите лица, които постоянно живеят или временно пребивават в общината, както и на юридическите лица, които осъществяват дейност на нейна територия.


     С приемането на Наредбата се цели да се приведе местната политика за екологично равновесие и управление на отпадъците на общинско ниво в съответствие  с действащите законови и подзаконови изисквания в тези области.

     Основна цел на настоящия подзаконов нормативен акт е въвеждането на работещи превантивни мерки и механизми, предотвратяването, респ. максимално ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, освен в глобален, национален и в регионален аспект, въвеждането в действие на ефективен контрол върху дейностите, свързани с отпадъците, предвиждане и прилагане на съответните санкции и рестрикции при извършването на закононарушения в тази сфера, с оглед максималното им ограничаване.


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:


     За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.


4. Очаквани резултати от прилагането:


     Ефективен контрол върху образуване, изхвърляне, третиране, депониране, обезвреждане и др. дейности свързани с отпадъците, превенция и максимално ограничаване на нарушенията в тази сфера. Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на освен ефикасно, и на високоефективно управление на отпадъците, възможното минимизиране вредното им въздействие върху човешкото здраве, по-чиста екологична среда и опазване цялата екосистема в максимално широк мащаб.     

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:


     Предлаганият проект  на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Балчик е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Текста на наредбата може да видете ТУК (PDF)