НАРЕДБА

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ  ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК  В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

(Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г.)

 

 

 

 

 Р а з д е л I

Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществени отношения, свързани с  условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност .

Чл. 2. Общински съвет - Балчик упражнява правата на собственост на Община та в търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и по договори за съвместна дейност пряко, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба.

Чл. 3. С тази наредба се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, в които Община Балчик притежава целия капитал;

2. участието в търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които Община Балчик притежава повече от 50 на сто от капитала. 

3. участието на Община Балчик в други търговски дружества;

4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията ;

5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата;

6. участие на общината в граждански дружества по ЗЗД;

7. сключването от Община Балчик и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала на договори за съвместна дейност;

8. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за гражданските дружества и договорите за съвместна дейност, в които участва общината. 


Р а з д е л II

Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества

с общинско участие в капитала


Чл.4. /1/ Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Общинският съвет по реда и при условията на Търговския закон, Закона за общинската собственост и Закона за публично-частните партньорства.

/2/ Имоти и вещи - частна общинска собственост могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Общинския съвет по реда предвиден в Търговския закон.

Чл.5. /1/ Дружествата могат да бъдат:

1. еднолични дружества с ограничена отговорност;

2. еднолични акционерни дружества;

3. търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които Община Балчик притежава част от дяловете или част от акциите;

4. търговски дружества, в които едноличните общински търговски дружества притежават целия или част от капитала ;

         /2/ Общината не може да участвува в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Чл.6. /1/ С акта  за образуване на търговско дружество Общинският съвет решава  всички въпроси от компетентността на учредителя по смисъла на Търговския закон и в зависимост от избраната правна форма .

/2/ С предложението за образуване на еднолично търговско дружество вносителят представя :

1.      Проект на устав / учредителен акт на дружеството ;

2.      Предложение за размера на капитала и начина на формирането му ;

3.      Проект на договор за възлагане на управление.

Чл.7. Приемане на съдружници или акционери в общинско еднолично търговско дружество се извършва по реда на Търговския закон и Закона за публично-частното партньорство, след решение на Общинския съвет.Р а з д е л ІІІ

Органи на управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала


Чл.8. /1/ Органи на управление на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност /ЕООД/са :

1. Общинският съвет.

2. Управителят.

/2/ Органи на общинските еднолични акционерни дружества ЕАД/са:

1. Общинският съвет ;

2. Съветът на директорите /едностепенна система на управление/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна система на управление/.

Чл.9. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните общински търговски дружества .

Чл.10. Общинският съвет избира представителите на общината в органите на управление  на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества. 

Чл.11. Общинският съвет може да предвиди избирането на контрольор (контрольори) в едноличните търговски дружества с ограничена отговорност , който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общинския съвет .
Р а з д е л ІV

Правомощия на органите на търговски дружества с общинско участие


Чл.12. /1/ Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява следните правомощия:

1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по който това следва да се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества по реда на чл.51а, ал.1 от Закона за общинската собственост;

5. взема решение извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества при условията и по реда, регламентирани с Търговския закон, Закона за публично-частното партньорство и правилника за неговото приложение.

6. взема решения за сключване на договори за съвместна дейност и за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество по реда на чл.51а, ал.2 от Закона за общинската собственост;

6. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества; 

8. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи /само движими вещи/ на стойност над 20 000 лева; 

9. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , когато  обща балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година или срокът на договора за наем е над 3 години;

10. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда на Търговския закон;

11. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

12. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

13. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

14. взема решение за назначаване на контрольор и определя възнаграждението му;

15. избира и освобождава одитор - дипломиран експерт-счетоводител;

16. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

 17. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

18.назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията;

19. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от учредителния акт.

 /2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия:

1. предлага на общинския съвет  избере на временен управител в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно при смърт или напускане, или срокът му е изтекъл, както и при новообразувано или преобразувано ЕООД. Едновременно с решението за назначаване на временен управител общинският съвет взема решение за провеждане на конкурс за избор на управител.

2. сключва договор за управление с управителите на търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в които община Балчик притежава повече от 50 на сто от дяловете или от акциите, както и договор за управление с управител на търговско дружество, в което еднолично търговско дружество на общината има 100 процента участие в капитала;

3. сключва договор за ликвидация с ликвидатора;

Чл.13. Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба и решенията на общински съвет;

2. представлява дружеството;

3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;

5. предприема действия в защита интересите на Община Балчик в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

 6. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , когато  балансовата им стойност за текущата година е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

Чл.14. /1/ Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на капитала в акционерни дружества, упражнява следните правомощия:

1. учредява, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите на общината в управителните му органи;

2. изменя и допълва устава на дружеството;

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който това следва да се извърши;

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества по реда на чл.51а, ал.1 от Закона за общинската собственост и определя начина, по-който това следва да се извърши;

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски дружества при условията и по реда, регламентирани с Търговския закон, Закона за публично-частното партньорство и правилника за неговото приложение; 

6. решава издаването на облигации;

7. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;

8. взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;

9. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размерът на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;

10. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови договори за дълготрайни материални активи /само движими вещи/ на стойност над 20 000 лева; 

11. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, когато обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година ;

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

13. избира и освобождава одитор - дипломиран експерт-счетоводител;

14. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

15. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, избира изпълнителен/лни член/ове и определя възнаграждението им;

16. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите или срещу членовете на надзорния и управителния съвет и назначава представители за водене на процес;

17. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, определя срока за ликвидация както и при необходимост удължава същия;

18. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и от учредителния акт.

 /2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия  :

1. предлага на  общинския съвет да избере временен съвет на директорите /при едностепенна система на управление/ или временен надзорен съвет и управителен съвет /при двустепенна система на управление/ в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите или надзорния съвет е прекратен предсрочно или е изтекъл срокът им и сключва договори с тях, както и при новоучредено или преобразувано ЕАД. Едновременно с решението за назначаване на временно управление на търговското дружество общинският съвет взема решение за провеждане на конкурс.

2. сключва договори с ликвидатора;

Чл.15. /1/ Съветът на Директорите:

1. представлява дружеството;

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;

3. одобрява щатното разписание на дружеството;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет или на Кмета на Общината.

5. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , когато  балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

/2/ Надзорния съвет:

1. избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

3. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. на Кмета на Общината.

/4/ Управителният съвет:

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;

2. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респективно на Кмета на Общината и на Надзорния съвет.

3. предприема в защита интересите на Община Балчик в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество.

4. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , когато  балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година;

Чл.16. Учредителните актове или уставите на едноличните търговски дружества с общинско участие се приемат от Общински съвет и се подписват от Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет.


Р а з д е л V

Особени правила при сключване на някои видове договори


Чл.17. /1/ В капитала на търговски дружества могат да се апортират движими вещи и недвижими имоти - частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на Общински съвет.

/2/ Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон.

/3/ В случаите на § 10, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран от Агенцията по приватизация оценител, определен с решение на Общинския съвет.

Чл.18 /1/ Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Комисията за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се назначава от  управителя, съответно изпълнителния директор на дружеството. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

  /2/ Търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Комисията за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се назначава от  управителя, съответно изпълнителния директор на дружеството.. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

/3/ Търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала могат да влизат в наемни правоотношения с Община Балчик или помежду си без търг или конкурс след решение на общинския съвет. Това правило не се прилага за имотите, внесени като непарична вноска в капитала им от Община Балчик.

/4/. Недвижими имоти - собственост на търговски дружества, чийто капитал е повече от 50% общинска собственост, подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, като управителят, съответно изпълнителния директор, определя застраховател по реда на Закона за обществените поръчки.


Р а з д е л VI

Задължения на представителите на общината в търговските дружества,

в които общината е акционер или съдружник


Чл.19. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

1. изменяне и допълване на дружествения договор;

2. приемане или изключване на съдружник;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;

4. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

6. решение за допълнителни парични вноски;

7. решение за участие в капитала на други търговски дружества;

8. обезпечения в полза на трети лица;

9. сключване на договори за кредит;

10. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

11. преобразуване и прекратяване на дружеството.

12. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивиденти;

13. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност; избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определяне възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

14. освобождаване от отговорност управителите, съответно членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет.

15. приемане на решение за откриване и закриване на клонове.

Чл.20. Представителите на общината в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер:

1. предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление;

2. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред Общински съвет, както и да информират в три-дневен срок за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията.


Р а з д е л VII

Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие


Чл.21. /1/ Управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са регистрирани като търговци по ТЗ.

/2/ Членове на съвета на директорите на общинските еднолични акционерни дружества, съответно на надзорния или управителния съвет, могат да бъдат, както физически, така и юридически лица. 

Чл.22. Не могат да бъдат управители или ликвидатори на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, освен със съгласие на общинския съвет;

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност - до изтичане срока на наказанието;

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност - ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители;

7. работят по трудов договор.

Чл.23. Не могат да бъдат членове на съвета на директорите, надзорните и управителните съвети и ликвидатори физически и юридически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват конкурентни на дружеството търговски сделки;

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

3. участват като съдружници или акционери в търговски дружества с конкурентна на дружеството търговска дейност;

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност - до изтичане срока на наказанието;

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6. са съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително на член на управителен орган;

7. са управители или членове на управителни органи на друго дружество, освен със съгласие на общинския съвет;

8. са народни представители, общински съветници, кмет на община, кметове на кметства, кметски наместници, заместник-кметове и секретари на общини.


Р а з д е л VІІІ

Възлагане на управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие

 

Чл.24. Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на общината и съответния управител.

Чл.25. /1/ Договорът за управление на еднолично общинско дружество с общинско участие в капитала се сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на този раздел от  Наредбата.

 /2/ Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато кметът на общината назначава временно изпълняващ длъжността управител,  след решение на общинския съвет.

/3/  В срок до 3 месеца от назначаването на временно изпълняващ длъжността управител, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.

/4/ Когато се образува ново дружество договорът за управление се сключва  с определен от общинския съвет временно изпълняващ длъжността управител, със срок до определяне на  управител след провеждане на конкурс и решение на общински съвет.

/5/ Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения


Чл.26./1/  Конкурсът  се открива с решение на общинския съвет, което съдържа:

1. предмета на конкурса;

2. минимални и специфични изисквания към кандидатите;

3. реда и условията за провеждане на конкурса и критерии за оценка на кандидатите;

4. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.

/2/ С решението по ал. 1, общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния председател. В състава на комисиите задължително се включва правоспособен юрист и изявени специалисти в областта на предмета на дейност на дружеството.

/3/ За участие в конкурса кандидатите представят своя бизнес програма за развитие на дружеството.

/4/ Конкурсът се обявява в един местен вестник и в официалната Интернет страница на общината, като обявата предхожда провеждането му с не по-малко от тридесет календарни дни.


            Чл. 27/1/  Комисията  по  провеждане на конкурса:

1. организира приема на документите, подготовката и провеждането на  конкурса;

2. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите бизнес-програми за управлението на дружеството и провежда интервю с кандидатите;

3.  класира участниците в конкурса и представя протокол за резултатите на кмета на общината.

/2/ Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове.

/3/ За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

/4/ Конкурсът се провежда, ако присъстват председателя и поне половината от останалите членове на комисията, дори ако се е явил само един кандидат. Когато няма подадени заявления за участие в конкурса или няма допуснати кандидати, комисията предлага да се удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни и кмета следва да публикува обява за удължаването в един местен  вестник и  на официалната Интернет страница на общината. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати общинският съвет прекратява процедурата  и взема съответното решение.


            Чл.28/1/  В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията представя на кмета протокол за резултатите от проведения конкурс.

/2/ Кметът внася в общински съвет мотивирано предложение за одобрение на управител на търговско дружество.

/3/ Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса одобрява управител на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност и проект на договор за управление.


 Чл.29. В двуседмичен срок от приемане на решението на общинския съвет по чл.28, ал.3, кметът сключва договор за възлагане на управлението на съответното еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество.


Чл.30. Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от три години.

Чл.31. С договорите за управление се уреждат:

1.задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет, както и начина на взаимодействието им с другите органи на дружеството;

2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет;

3.отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;

4.основанията за прекратяване.

Чл.32. /1/ Договорите с избраните от Общинския съвет ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие се сключват от Кмета на община Балчик и съдържат задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

/2/ При незавършване на ликвидацията в срок, договорът с ликвидатора може да бъде удължен от общинския съвет.


Р а з д е л ІХ

Ред за участие на Общината в граждански дружества по

Закона за задълженията и договорите, както и сключване на договори за съвместна дейност


Чл.33. За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите и да сключват договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл.33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство.

Чл.34. С договора за дружество, Общината съвместно с друго лице или лица се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.

Чл.35. /1/ Решения за участие, съответно прекратяване участието на Общината като съдружник в гражданско дружество, както и сключване на договори за съвместна дейност и прекратяването им се взема от Общински съвет.

/2/ При участие на общината с парична вноска, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска решение се взема от Общинския съвет.

Чл.36. Общински съвет определя представителя на Общината в гражданското дружество.

Чл.37. /1/ Лицето по чл.36 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.

/2/ В дружествения договор се определят случаите, в които решенията относно дейността  на дружеството се вземат от Общински съвет,.

Чл.38. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 357 - чл.362 от Закона за задълженията и договорите.Раздел X

Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала,

за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и

за гражданските дружества, в които участва общината


Чл.39 /1/ В общината се създават и поддържат публични регистри за участието на Община Балчик в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, в които община Балчик притежава целия капитал, както и всички други търговски дружества, в които Община Балчик и нейни дружества и предприятия притежават част или целия капитал, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината и за общинските предприятия.

/2/ Образците на регистрите, редът за воденето и съхранението им, се извършва по реда на Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им.

/3/ На вписване в регистъра подлежат:

1. Еднолични търговски дружества с общинско имущество;

2. Смесени търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник;

3. Гражданските сдружения, в които общината е съдружник;

4. Сдружения с нестопанска цел, в които общината участва.

/4/ Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, е публичен.

Чл.40. /1/ Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината.

/2/ Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

/3/ Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

Чл.41. Органите на управление на едноличните търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 7 /седем/ дневен срок от издаването им.

Чл.42. Публичните регистри за участието на Община Балчик в еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, в които община Балчик притежава целия капитал, както и всички други търговски дружества, в които Община Балчик и нейни дружества и предприятия притежават част или целия капитал, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината и за общинските предприятия се поддържат в електронен вариант на интернет-страницата на общината.Заключителни разпоредби


§1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост и влиза в сила  от деня на публикуването и на интернет страницата на Община Балчик.

§2. Настоящата Наредба отменя Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Балчик от капитала на търговските дружества, приета с Решение № 137/14.07.2000г.на Общински съвет Балчик.


Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС - Балчик