• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС - Балчик и Заповед №353/01.04.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост :

1.      Помещение /магазин за продажба на промишлени стоки/ с площ от 20.00 м2, находящо се на първи етаж от двуетажна нежилищна сграда - частна общинска собственост, актувана с АОС 3986/17.02.2011 г., с начална годишна наемна цена от 655,20 лева /шестстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки/, без ДДС.

2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и извършват дейност, предмет на търга, а именно продажба на промишлени стоки. Същите трябва да нямат задължения към Община Балчик.

Търгът ще се проведе на 07.05.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.04.2014 г. до 30.04.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 30.04.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова