• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е  Д

 № 379 / 03.04.2014 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с преустановено автогарово обслужване, поради прекратени наемни отношения между Община Балчик и "Автомобилни Превози - Балчик" ООД, собственик на обект Автогара-Балчик

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.      В срок до 16.04.2014г. на ул. "Ал.Стамболийски" /до бившата автогара/ да се оборудва автоспирка с двустранно или тристранно заграден навес, места за сядане и разписание, съгласно чл.59, ал.1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

2.      Автоспирката да бъде обозначена с пътен знак Д24 "Автобусна спирка", определен за сигнализиране на спирките с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

3.      Оборудването на автоспирката да се извърши от ОП БКС - гр.Балчик

4.      Обозначаването на автоспирката възлагам на Валентин Попов - ръководител ОЗО

5.      От 17.04.2014г. автоспирката да се ползва за начална, междинна и крайна спирка на всички междуселищни, автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема, в чийто маршрут е включена Автогара-Балчик.

6.      Продажбата на билети да се извършва при качването на пътниците в автобуса - от водача и/или друг член на екипажа, съгласно чл.59, ал.2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

7.      Фирмите превозвачи, ползващи автобусната спирка, да поставят разписание на изпълняваните от тях часове по възложените им маршрутни разписания и да го актуализират при промяна.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината, да се сведе до знанието на РУП - Балчик и РДАА - Добрич и на заинтересованите длъжностни лица  за сведение и изпълнение.

 

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик