публикувано на 04.04.2014 г.


Публично обсъждане на проект за нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта за НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 От Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Относно: Приемане на нова "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ" на Община Балчик

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С тази наредба се уреждат обществени отношения, свързани с условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност.


МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА:

1. Причините, които налагат приемането:

Настоящата наредба е приета с Решение 137 от 14 юли 2000 г. При приключилите два одита - на Сметна палата на РБ за съответствие при финансовото управление на Община Балчик и от звено "Вътрешен одит" при Община Балчик относно законосъобразността - неактуализирана вътрешна нормативна уредба при променен ЗОС за периода 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., бяха направени препоръки за изменение и допълнение на "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ" на Община Балчик. По своя характер препоръчаните промени са съществени и значителни на брой, обхващат голяма част от приложно поле на наредбата, поради което се налага приемането на нова наредба.

В одитния доклад от Сметна палата на Република България - част пета: "Препоръки", т.6 е предписано: "В Наредбата за упражняване правата на собственост върху частта на Община Балчик от капитала на търговските дружества" да се регламентират условия и ред:

а) за задължително застраховане на имуществото;

б) за участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

в) за своевременно получаване на информация за финансовото състояние на търговските дружества, в които участва Община Балчик.


В одитния доклад № ОАУ - 1307 от м.януари 2014 г. от Звеното за вътрешен одит при Община Балчик се препоръчва:

а) да се предприемат действия за внасяне на предложение в общинския съвет за актуализиране на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Балчик от капитала на търговските дружества с оглед привеждането и в съответствие с изискванията на чл. 51, 51 а и 51 б от Закона за общинската собственост;


2. Целите, които се поставят:

- Да се уредят и приведат в съответствие с действащото законодателство отношенията, свързани с правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, участието на общината в граждански дружества и сключване на договори за съвместна дейност.

- Да се осъществява ефективен контрол чрез навременна информация за водените регистри

- Публичност и прецизност при управлението на общинската собственост.


3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не се предвиждат допълнителни финансови средства за прилагането на новата наредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

- Спазване на действащото законодателство относно собствеността на общината.

- Публичност за външните потребители относно стопанската дейност на общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганата промяна на Наредба е разработена в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗОС, ТЗ.


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, новата наредба е публикувана на интернет страницата на Община Балчик!

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА, внасям в Общински съвет гр. Балчик следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 51а ал. 4 от ЗОС и чл. 8 от ЗНА, Общински съвет-Балчик ПРИЕМА "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ"


С цялата Наредба можете да се запознаете ТУК


ВНОСИТЕЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик