• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

01.04.2014 г.
На 09.04.2014 г. от 14:00 часа в Заседателна зала, в сградата на Община Балчик, с адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6 ще се проведе заседание на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане с 2 обособени позиции Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване" по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик" по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.     На заседанието ще бъдат отворени Ценовите оферти на участниците в процедурата. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.