• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 23 (1), а/ и чл. 25 от НОАМДТЦУ на ОбС - Балчик и Заповед 349/31.03.2014 г. на Кмета на Общ. Балчик.

       1. Обявява процедура за отдаване на свободни тротоарни площи - общинска собственост по алея "Дамба" и алея "Двореца".

       2. Цел на процедурата: отдаване на тротоарни площи /3 м2/ за извършване на търговска дейност, съгласно одобрената от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ. Периодът за отдаване на площите е от 01.05.2014 г. - 30.09.2014 г.

     2.1. Тротоарна такса в размер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за търговска дейност, като сумата възлиза в размер на 825.00 лв. /990,00 лв. с вкл. ДДС/.

     2.2. Тротоарна такса в размер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за детски и развлекателни игри.

      2.3. Тротоарна такса в размер на 2,00 лв. за 1 м2 на ден, без ДДС за продажба и изготвяне на художествени произведения, като сумата възлиза в размер на 825.00 лв. /990,00 лв. с вкл. ДДС/.

      3. Условия за участие :

     3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон /по т. 2.1 и т. 2.2/.

     По т. 2.3 кандидатът следва да е завършил образование в областта на изобразителното изкуство или да притежава майсторско свидетелство.

     3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.

     3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ, съгласно одобрената схема.

     3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.

     С предимство се класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

      Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сладолед при евентуалното спечелване на съответното място, следва да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик /гл. електромер на Общ. Балчик/. Разходите се поемат от фирмата, кандидатстваща за тротоарната площ.

         Преди започване на дейността да се сезира съответното длъжностно лице от ОбА - Балчик /Добри Добрев - гл. енергетик, тел. 0895/554 036/, като му се предоставят начални данни и дата на засичане. Същото да бъде извършено и в края на летния сезон, за да се определи сумата за плащане.

    Фирмите, кандидатстващи за тротоарно площ - общинска собственост по алея „Двореца" /дясна страна - посока „Двореца"/ с предмет на дейност - продажба на сувенири и др., след евентуално спечелване на мястото следва при упражняване на търговската дейност да използват единствено електричество за осветление. Същите могат да използват гл. електромер на Община Балчик или да се обърнат към лицензирана фирма за монтаж на пасантен електромер и свързване към системата на Общ. Балчик, като разходите се поемат от фирмата, кандидатстваща за тротоарната площ. В края на летния сезон ще им бъде определена сума за плащане от Община Балчик.

      4. Документи за участие в класирането :

     4.1. Документ /пр. квитанция/ за закупена Заявление - декларация за участие.

     4.2. Посочване на ЕИК за лица, регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър

     4.3. Декларация, че лицето няма задължения към Община Балчик /проверява се служебно/. - Приложение № 3

    4.4. Декларация, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право. - Приложение № 2  

     4.5. Заявление - декларация за участие по образец - Приложение №1.

     4.6. Декларация в свободен текст, отразяваща желанието на фирмата, отнасящо се до използване на електроенергия по време на летния сезон

     4.7. Копие от диплома /в областта на изобразителното изкуство/ или майсторско свидетелство.


    Закупуването на Заявление - декларация за участие в размер на 2,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 03.04.2014 г. до 16,00 ч. на 15.04.2014 г. включително на касата на ОбА - Балчик.

     Крайният срок за приемане на предложения за участие е 15.04.2014 г. до 16.20 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл. "21 ІХ" № 6.

      В седем дневен срок след крайната дата на приемане на предложенията за участие комисията разглежда постъпилите заявления и изготвя списък на одобрените кандидати. Списъкът се представя за съгласуване на Кмета на Община Балчик, след което се поставя на видно място на информационното табло в Община Балчик и се публикува в интернет страницата на общината - www.balchik.bg.

       Одобрените кандидати следва да заплатят дължимите суми в срок до 30.04.2014 г. на касата на Община Балчик. Тротоарните площи /места, съгласно одобрена схема/, за които не е заплатена такса в срок, ще бъдат предоставени на други кандидати.

      На всички одобрени и заплатили в срок ще бъдат изготвени разрешителни за извършване на търговска дейност.

     За справки : тел. 0579/7 - 10 - 54, 7 - 10 - 73 Веселина Маринова.