• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.  и Заповед № 268/13.03.2014 г. на Кмета на Община Балчик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на


           1. Част от поземлен имот № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик, к.з "Двореца" /УПИ ІХ - 46, кв. 2 по ПУП на гр. Балчик/ - частна общинска собственост, целият с площ  от 1 484,00 м2, за поставяне на преместваем обект - заведение за обществено хранене с площ 250 м2, с начална годишна наемна цена 2 445.00 лв. /две хиляди четиристотин четиридесет и пет лева/, без ДДС.

            2. Срок на договора - 5 /пет/ години

            3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да нямат задължения към Община Балчик. Кандидатът обявен за спечелил, следва да спазва предмета на търга, а именно ресторантьорска дейност.           

            Търгът ще се проведе на 07.04.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 20.03.2014 г. до 04.04.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 04.04.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, закупуване на тръжни книжа до 15.00 ч. и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 7-10-54, 7-10-73  Веселина Маринова