• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и съгласно Решение № 523 от 13.02.2014 г., Заповед № 250/10.03.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :


      Помещение за търговска дейност с площ 25.00 м2, находящ се в гр. Балчик - публична общинска собственост, актуван с АОС 55/09.01.1998 г., представляващ част от двуетажна сграда - Исторически музей, при начална годишна наемна цена в размер на 819,00 лв. /осемстотин и деветнадесет лева/, без ДДС.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват търговска дейност, както и да нямат задължения към Община Балчик.  

      Търгът ще се проведе на 28.03.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 13.03.2014 г. до15.00 ч. на 27.03.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 27.03.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

      Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

      За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова