• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решение № 513 от 30.01.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №188/24.02.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

  Пункт за изваряване на ракия, представляващ полумасивна едноетажна сграда с площ от 40.00 м2, с идентификатор № 58270.501.591.1 по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1 015.00 м2, представляващо ПИ № 58270.501.591 по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик, при начална цена 11 250.00 лв. /единанадесет хиляди двеста и петдесет лева/.

Търгът ще се проведе на 19.03.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.03.2014 г. до 17.03.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 16.00 ч. на  18.03.2014  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  18.03.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова